Dyskusja nad senacką ustawą o świadczeniu specjalnym dla działaczy opozycji demokratycznej.

Prowadzone w Senacie prace nad projektem ustawy o świadczeniach specjalnych przysługujących działaczom opozycji demokratycznej były tematem dyskusji, która odbyła się 9 maja w siedzibie SSS. W spotkaniu, któremu przewodniczył senator Bogdan Klich, wzięły udział osoby uprzednio już zajmujące się w SSS tym problemem: Jan Ciesielski, Tadeusz Drwal, Piotr Fugiel, Maciej Mach, Jerzy Stich , Wiesław Mazurkiewicz i Henryk Pach. Nie mogli przybyć Józef Lassota i Edward Nowak, którzy w tym czasie przebywali w Warszawie.

W trakcie dyskusji, szczególnie w kontekście projektu przygotowanego przez Andrzeja Rozpłochowskiego, zwrócono uwagę, że spośród spraw, które wymagają uregulowania, ustawa zajmuje się jedynie kwestią stałych świadczeń finansowych na rzecz potrzebujących wsparcia osób z naszego środowiska. Na wynikach dyskusji zaważył fakt, że projekt powstaje z inicjatywy Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a w Senacie znajduje się już gotowy projekt ustawy, co stwarza realne szanse, aby została uchwalona jeszcze w tej kadencji. Zebrani poparli tę inicjatywę, jako podejmującą najpilniejsze - w sferze pomocy
socjalnej - potrzeby naszego środowiska.

Żadnych wątpliwości nie budził fakt, że świadczenie pomyślane jest jako pomoc dla osób o najniższych dochodach, a nie jako stały dodatek dla wszystkich byłych działaczy (jak w przypadku tzw. „dodatku kombatanckiego”). W trakcie dyskusji uznano natomiast, że zamiast dwóch „sztywnych” progów uprawniających do otrzymania świadczenia (tzn, że w zależności od dochodu uprawniony otrzymywałby 100% lub 50% kwoty określonej w ustawie) wskazane byłoby, aby wysokość świadczenia była proporcjonalna do różnicy pomiędzy osiąganym dochodem, a maksymalnym dochodem uprawniającym do jego otrzymania. Postulowano również, aby kwoty te oparte były na wysokości średniej emerytury.

W kwestiach szczegółowych przyjęto, że zachodzi potrzeba zmiany zapisów o uprawnionych do otrzymania świadczenia, tak aby obejmowało ono również osoby więzione w Wojskowych obozach Specjalnych, jak również relegowane ze szkół lub uczelni za ich działalność opozycyjną, na równi z osobami dyscyplinarnie zwolnionymi z pracy. 

Popierając ideę „małej” ustawy, która szybko i bez zbędnych kontrowersji rozwiąże najistotniejszy z problemów, zebrani
postulowali również, aby projektodawcy rozważyli możliwość włączenia do projektu ustawy zapisów dotyczących uprawnień do świadczeń opieki społecznej i opieki zdrowotnej. Powinny być  analogiczne do tych, które należą się kombatantom (w szczególności wynikających z art. 18 ustawy o kombatantach oraz z art. 47c, art. 57 ust. 2 pkt 10 i art. 66 ust. 1 pkt 31 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

(TWD)