21 lutego 2013 roku w Krakowie, przy ul. Cieszyńskiej 2 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Wzięło w nim udział 56 osób. Wielu nieobecnych, którzy  z różnych przyczyn nie mogli przybyć,  upoważniło swoich kolegów do ich reprezentowania. Obrady otworzył Edward E. Nowak – Prezes Sieci, stwierdzając prawomocność Zgromadzenia, oraz przedstawiając obecnym porządek obrad.

Wybrano przewodniczącego Zgromadzenia , którym został Edward E. Nowak, oraz sekretarza – Kamilę Bogdańską. Najważniejszym punktem obrad było zapoznanie się ze zmianami Statutu jakie wynikły z uwag Sądu rejestrowego. Po przedstawieniu, w imieniu Zarządu, poprawek do Statutu oraz niezbyt długiej dyskusji, członkowie Sieci Solidarności przyjęli jednogłośnie jednolity tekst poprawionego Statutu SSS.

Drugim ważnym punktem porządku obrad był wybór arbitrów Sądu Koleżeńskiego.

Skład Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia:

  • Przewodniczący : mec. Krzysztof Bachmiński,
  • Wiceprzewodnicząca: Krystyna Starzyńska,
  • Członek Sądu Koleżeńskiego: Zbigniew Ferczyk.

W wolnych wnioskach Prezes Edward E. Nowak przedstawił stan organizacji oraz kluczowych prac, jakie są prowadzone w Stowarzyszeniu, zwracając uwagę na przeniesienie ciężaru działalności Sieci na Komisje.

Następnie Piotr Fugiel, członek zarządu odpowiedzialny za sprawy socjalne, przedstawił charakter prowadzonej działalności socjalnej stowarzyszenia. W chwili obecnej posiadamy wiedzę o 16 osobach, znajdujących się w trudnej sytuacji, wymagającej wsparcia. Spośród tych osób wybrano 5, które znajdują się sytuacji najtrudniejszej, czasami wręcz dramatycznej i na ich wsparciu skupiliśmy teraz działalność mówił Piotr.
Polega ona np. na załatwieniu wykonania badań lekarskich, przyspieszeniu wykonania zabiegów operacyjnych, dostarczeniu np. okularów, zakupie lekarstw, drobnych naprawach i uzupełnieniu wyposażenia domowego, remoncie mieszkania, odzyskaniu dokumentów, lub rzeczy zabranych przez komornika, porad prawnych, pomocy w wykonywaniu jakichś detali związanych z wykonywaną dorywczą pracą.
Jesteśmy w trakcie pozyskania pieniędzy w formie darowizn dla pokrycia zaległości finansowych, oraz pozwalających uporządkować różne problemy tych osób. Komisja analizuje sytuację osób potrzebujących, rozesłała ankietę i ponownie prosi o jej wypełnienie i odesłanie.

Rozpoczęła działalność komisja, pod kierunkiem Artura Thena, która analizuje możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej, aby praktycznie działać na rzecz samozatrudnienia. Pomoc polega także na utrzymywaniu kontaktów z osobami w potrzebie, aby miały świadomość, że nie są same, że mają do kogo się zwrócić w trudnych sytuacjach. Jest to także wsparcie, np. podczas chorób.

W chwili obecnej staramy się załatwić stałe dostarczanie podstawowych produktów żywnościowych dla grupy osób potrzebujących.

Każdy może pomóc – mówił Piotr. Czasami oferując pieniądze, lub inne środki materialne, a jeśli ich nie ma – to poprzez swoje umiejętności, kompetencje, albo choćby poświęcając swój czas dla naszych koleżanek i kolegów.

W najbliższym czasie 15 i 16 marca będziemy ponownie uczestniczyć wraz z Bankiem Żywności w zbieraniu darów w 3 sklepach. Potrzeba 60 osób do 3 godzinnych dyżurów - zbierania darów w sklepach. Dzięki temu uzyskamy paczki na Święta Wielkanocne oraz klika stałych paczek dla naszych przyjaciół w potrzebie.

Przygotowywany jest przez Komisję Socjalną swoisty przewodnik , który wskaże możliwości pomocy, które już dzisiaj istnieją i z których musimy nauczy się korzystać. Działalność Piotra Fugla i wspierających go osób zostało nagrodzone brawami.

Maciej Mach – Wiceprezes mówił o rozpoczynającej się akcji odszkodowań. Nasze Stowarzyszenie przygotowuje i wspiera działania tych osób , które zechcą wystąpić o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za krzywdy doznane w okresie lat 80tych.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich zamiarów. Pomożemy w przygotowaniu dokumentów i wsparciu prawnym.

Stanisław Zięba, który jest radnym m. Krakowa mówił o możliwościach otrzymania mieszkania, w tym dla byłych działaczy Solidarności i zadeklarował pomoc w tych sprawach.

Ustalono, że kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 27 marca 2013 roku o godz. 17.00, a będzie poświęcone sprawom programowym i planom działalności Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

Po tym zgromadzeniu odbędzie się także świąteczne spotkanie członków stowarzyszenia.

EEN