Koleżanki i Koledzy,

Poniżej przekazuję skrótowe informacje, jak składać wnioski o nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej / osoby represjonowanej.

Wniosek do Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR) przez działacza opozycji antykomunistycznej / osobę represjonowaną z powodów politycznych (wdowę/wdowca po działaczu opozycji lub osobie represjonowanej lub innego członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej) musi być odpowiednio udokumentowany.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dowody potwierdzające działalność opozycyjną w rozumieniu art. 2 ustawy albo dowody potwierdzające represje wymienione w art. 3 ustawy.
  • decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4, albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności.
  • aktualną fotografię wnioskodawcy.

Prezes IPN wydaje – nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku – decyzję o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 4 ustawy.

Obowiązek wystąpienia o wydanie decyzji nie dotyczy tych osób, które zostały odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności.

IPN udziela pomocy w sporządzeniu wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Pomoc ta nie ogranicza się wyłącznie do wydania wyżej wspomnianej decyzji. Każda osoba zainteresowana może wystąpić do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o pomoc w zgromadzeniu dowodów potwierdzających represje wymienione w art. 3 ustawy, jak również działalność opozycyjną wymienioną w art. 2 ustawy.

Zarówno wniosek o wydanie decyzji Prezesa IPN, jak też wniosek o wydanie dowodów potwierdzających działalność lub represje, można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do dowolnie wybranej jednostki organizacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej (Archiwum IPN, Oddziałowe Archiwum IPN lub Delegatura IPN). 
Należy kierować wnioski do jednostek organizacyjnych właściwych ze względu na teren działalności antykomunistycznej lub doznanych represji.

Formularze załączam, ale są także do pobrania na stronie krakowskiej oddziału IPN, który jest zobowiązany także do udzielenie pomocy osobom starającym się o uzyskanie statusu.:
http://opozycja.ipn.gov.pl/op/do-pobrania/63,Wnioski-do-pobrania.html

Na posiedzeniu zarządu Sieci Solidarności w 19 czerwca br. podyskutujemy jak moglibyśmy jeszcze wam pomóc w przygotowaniu wniosków.

Edward E. Nowak

Formularz wniosku - dowody
Formularz wniosku - decyzja

P.S. Osoby, które zostały odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności, mogą się zwrócić bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych składając wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych i załączając dowód otrzymania odznaczenia.
Wniosek jest na stronie UdSKiOR:

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formul...