Członkowie założyciele na zebraniu, podczas którego postanowili o utworzeniu Stowarzyszenia Sieć Solidarności wyznaczyli główne cele dla Stowarzyszenia. Są to:

 • Kultywowanie ideałów i wartości ruchu Solidarność oraz ich upowszechnianie w życiu społecznym.
 • Dokumentowanie i upowszechnianie historii i dokonań ludzi i Ruchu Solidarność.
 • Utrzymywanie koleżeńskich więzi pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz dialogu i solidarności oraz współpraca z innymi środowiskami o podobnych celach w kraju i za granicą.
 • Działalność charytatywna i pomoc prawna na rzecz członków Stowarzyszenia oraz innych osób Ruchu Solidarność znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Określili także, jakimi działaniami będą dążyć do ich realizacji. Oto te działania:

 • wspólne występowanie podczas uroczystości państwowych i samorządowych, jako Stowarzyszenie Sieć Solidarności, w szczególności w Święto Narodowe Trzeciego Maja, Dzień Solidarności i Wolności, Narodowe Święto Niepodległości. Dzień 31 sierpnia ustanowiony, jako Dzień Wolności i Solidarności, będzie głównym świętem Stowarzyszenia,
 • popularyzowanie wiedzy o ideałach i wartościach, o historii ludzi i ruchu Solidarność, w tym gromadzenie danych i dokumentów dotyczących ruchu Solidarność,
 • archiwizowanie list osób działających w ruchu Solidarność oraz wydawanie im poświadczeń Stowarzyszenia o takiej działalności,
 • informowanie o działalności Stowarzyszenia, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu (m.in. wydawanie biuletynów i wydawnictw),
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i promowanie postaw prospołecznych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, upowszechniającej ideały i wartości oraz dokonania ruchu Solidarność,
 • organizowanie spotkań, imprez kulturalnych członków Stowarzyszenia podtrzymujących więzi koleżeńskie,
 • tworzenie sieci kontaktów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, w tym przy użyciu środków elektronicznych komunikacji jak np. Internet, telefon itp.,
 • współpracę z administracją rządową i samorządową dla realizacji celów Stowarzyszenia oraz inicjowanie innych działań prospołecznych,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami kierującymi się celami zbieżnymi z celami Stowarzyszenia,
 • organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia na zasadzie wolontariatu oraz samopomocy,
 • świadczenia materialne oraz działania na rzecz zapewnienia godnych warunków życia dla członków Stowarzyszenia znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • świadczenie pomocy prawnej dla członków Stowarzyszenia, w tym analizowanie możliwości uzyskania wsparcia w ramach istniejących przepisów prawnych i funkcjonowania instytucji,
 • otaczanie pamięcią osób zmarłych, w szczególności prowadzenie Księgi Pamięci Solidarności, która będzie dokumentować czyny nieżyjących ludzi ruchu Solidarność zmarłych po 31 sierpnia 1980 r., a także opieka nad ich grobami, jeśli będą tego wymagać,
 • pozyskiwanie majątku i różnorodnych środków, w tym finansowych, dla prowadzenia działalności Stowarzyszenia,
 • inne działania tutaj nie wymienione, które Stowarzyszenie uzna za właściwe dla realizacji swoich celów.

Postanowiono, że dla sprawnego i efektywnego osiągania założonych celów członkowie Stowarzyszenia pracować będą w Komisjach Stałych Stowarzyszenia.

Terminarz zebrań Sieci Solidarności:

- Zarząd – 3-ci poniedziałek m-ca godz. 17.00
- Komisje – 1-szy tydzień m-ca godz. 17.00:
- SSS –S: poniedziałek
- SSS- O : wtorek
- SSS-DIP: czwartek
- Zespół Redakcyjny – w miarę potrzeb związanych z emisją biuletynu.