62. posiedzenie Zarządu Sieci Solidarności

W 62 posiedzeniu Zarządu Sieci Solidarności poza członkami zarządu udział wzięła liczna grupa członków.

Przed rozpoczęciem zebrania, Prezes Edward Nowak krótko przedstawił sylwetkę zamordowanego kilkadziesiąt godzin temu, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, Prezydenta tego miasta Pawła Adamowicza, działacza młodzieżowej opozycji, NZS-u i Solidarności, a także komitetów obywatelskich w Gdańsku. Uczciliśmy Jego pamięć minutą ciszy.

Rozpoczęliśmy zebranie od przyjęcia nowych członków i niestety skreślenia tych, którzy od wielu lat nie angażują się w sprawy Sieci Solidarności. Akces do Stowarzyszenia zgłosiło cztery osoby. Zarząd w odrębnych głosowaniach podjął jednomyślną uchwałę o przyjęciu następujących osób, w poczet członków Sieci Solidarności z dniem zebrania: Bogdan Kowalewski, Jacek Szeląg, Elżbieta Niedźwiecka, Jacek Niedźwiecki.

Następnie omówiono stan opłacania składek członkowskich na dn. 14.01.2019 r., w szczególności stan składek zaległych. Zaległości składkowe posiada 53 osoby na łączna kwotę ponad 11.700 złotych. Liczna grupa osób -14 - zalega za ostatnie 3 lata i nadal nie płaci w b.r. i to w stosunku do tych osób zarząd postanowił podjąć jednoznaczne działania określające ich przynależność, tym bardziej,że część osób nie uczestniczy w prowadzonej działalności stowarzyszenia, albo zaprzestała takiej działalności. Dlatego Zarząd podjął uchwałę o skreśleniu czterech osób z listy członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Ponadto Zarząd podejmie działania o zapłacenie zaległych składek za lata 2015-2018.

Zarząd zwolnił w 2019 roku niektóre osoby z opłacania składek, z własnej inicjatywy, z powodu poważnej sytuacji życiowej i materialnej, a także umorzył 1200 zł. zaległych składek.

Głównym tematem zebrania była dyskusja o Planie działalności Sieci Solidarności w 2019 roku,w siódmym roku naszej działalności. W br. najważniejsze, wydarzenia Sieci Solidarności, wokół których powinniśmy się skupić, to:

  • 30. lecie WYBORÓW ’89, które rozpoczęły proces demokratyzacji i naprawy kraju. Z okazji 30. Lecia Wyborów ’89 rozważenia wymagają następujące formy uczczenia rocznicy 1989-2019: wystawa fotograficzna w MPRL, album: Zapis zdarzeń 3.0, sesja naukowa; koncert w NCK „Dziękujemy za wolność” 7.06.19
  • ROCZNICE Solidarności – rocznice ważnych wydarzeń związanych z działalnością szeroko rozumianego ruchu społecznego Solidarność, to m.in. 40. rocznica powstania Konfederacji Polski Niepodległej, 30. rocznica manifestacji młodzieży w Krakowie a także w Nowej Hucie, trwające od lutego do grudnia 1989 r. oraz 39. Rocznica Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności.
  • PAMIĘĆ o ludziach Solidarności i opozycji, to głównie Akcja Znicz Solidarności, czyli odwiedzimy groby ponad 200 osób w całym regionie, oraz rocznice śmierci ludzi Solidarności z naszego regionu (1-sza i co 5 lat), a także ważnych ludzi naszego ruchu, szczególnie 30. rocznica śmierci Mirosława Dzielskiego oraz 35. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko oraz inne wg. stałego już grafika.
  • MEDALE „Dziękujemy za wolność”: 2 lub 3 edycje wręczenia Medali w zależności od posiadanych środków wg. dotychczasowych zasad, głównie dla środowisk służby zdrowia oraz wg. złożonych wniosków a także dla uczestników komitetów obywatelskich w 1989 roku.
  • EDUKACJA: Lekcje Solidarności, spacery Szlakiem Solidarności Małopolskiej itp. będą realizowane wg. zgłoszonych potrzeb;
  • SOCJALNE: Kontynuowana będzie pomoc socjalna i prawna dla ludzi środowiska solidarnościowo-opozycyjnego ale głównie w postaci indywidualnych akcji wsparcia
  • INTEGRACJA: Spotkanie świąteczne („Jajeczko” 15.04 i „Opłatek” 20.12) i pikniki
  • WYDAWNICTWA: Za najbardziej pożądane uznano wydanie książki poświęconej Marcowi ’68 w Krakowie wg. rękopisu Waldemara Czyża, środowisku służby zdrowia, opozycyjnym organizacjom młodzieżowym, humorowi i satyrze opozycji, i inne wg. zgłoszonych inicjatyw, w tym planuje się wydanie 3 biuletynów SSS w br.
  • INTERNET: prowadzona będzie strona internetowa www.sss.net.pl oraz portal społecznościowy na facebook’u.
  • ORGANIZACJA: Zarząd Sieci Solidarności, będzie się zbierał w każdy 3-ci poniedziałek miesiąca w godz. 17:00-20:00; Walne Zgromadzenie: planowane jest w marcu a drugie w listopadzie. Sieć Solidarności podejmuje w br. organizację spotkań klubowych w swojej nowej siedzibie, w każdy poniedziałek od godziny 17:00-20:00. Komisje SSS – planujemy utworzyć na nowo komisje: Socjalną głównie nad sprawami pomocy indywidualnej, Pamięci o Ludziach S (rocznice śmierci, urodzin, akcja Znicz, uroczystości oficjalne), Wydawnictw (Zeszyty, biuletyny, zdjęcia).

Dyskusji nie sposób opowiedzieć. Głos zabierali : kol. P. Gawlik, nt. Promocji Sieci, W. Ciesielska o pomocy socjalnej, kol. C. Ruszczak nt. edukacji młodzieży, kol. P. Warisch o 70. rocznicy Nowej Huty,

Bardzo dramatycznie zabrał głos kol Zbigniew Ferczyk. Wyraził on oburzenie z powodu bezpardonowego przejęcie Pielgrzymek hutniczych do Czernej do grobu o. Rafała Kalinowskiego z okazji rocznicy Powstania Styczniowego, które Duszpasterstwo Hutników organizowało od 1984 roku a Sieć od 6 lat była głównym ich organizatorem wraz z DH. W ub. roku odbyła się 35 pielgrzymka podczas której wmurowaliśmy tablicę poświęconą Pielgrzymkom. W br., w żaden sposób nie konsultując tego z Duszpasterstwem Hutników, ani tym bardziej z Siecią Solidarności, przejęto te tradycję. Ustaliliśmy, działania jakie podejmiemy w tej sprawie.

W związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa w zarządzie przez kol. Lesława Chruścika, do Zarządu, w celu zajmowania się działalnością socjalną powołaliśmy kol. Wiesławę Ciesielską.