Walne Zgromadzenie Sieci Solidarności i Sprawozdanie za 2018 r.

W dniu 13 kwietnia.2019 r. (sobota) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności dla przyjęcia sprawozdania zarządu z działalności w 2018 roku. Zebraniu przewodniczył Edward E. Nowak, a sekretarzem zebrania wybrano Krysię Jarosz. Do komisji Uchwał i Wniosków wybrano: kol. Adama Kramarczyka i Piotra Warischa. Sieć Solidarności na dzień zebrania liczy 109 członków, w tym 24 kobiety, 85 mężczyzn, 9 osób mieszka poza Małopolską, a 4 osoby za granicą. W zebraniu wzięło udział 32 członków Sieci Solidarności. Gościliśmy także kol. Mariana Kanię, byłego wiceprzewodniczącego KRH oraz kol. Cezarego Ruszczaka z Duszpasterstwa Hutników.

Ustalono następujący porządek zebrania:
1. Otwarcie ZWZC Stowarzyszenia Sieć Solidarności przez Prezesa zarządu
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
3. Informacja o liczbie członków Stowarzyszenia oraz liczbie uprawnionych członków biorących udział w zebraniu oraz stwierdzenie quorum i zdolności do Zgromadzenia do podejmowania uchwał. W razie braku quorum ogłoszenie drugiego terminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad 
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 r. 
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres (od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.)
8. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2018 r.
9. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
10. Dyskusja o kierunkach dalszej działalności Stowarzyszenia 
11. Przyjęcie uchwał zgromadzenia
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie zebrania

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił prezes Edward E. Nowak, po czym kol. Zbigniew Przygoda przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, zgłaszając wniosek o przyjęciu sprawozdania Zarządu w tym finansowego oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2018 rok. 
Sprawozdanie zostanie zaprezentowane oddzielnie. 
Po dyskusji podjęto decyzję o przyjęciu sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Uczciliśmy minutą ciszy zmarłego niedawno członka naszego stowarzyszenia kol. Tadeusza Legutko oraz wszystkich zmarłych w ostatnim roku działaczy Solidarności i opozycji regionu Małopolska: w 2018 r. Piotr Maria Boroń, Tadeusz Szczypczyński, Zofia Sudelska, Romana Kahl Stachniewicz, Marian Jurczak, Mikołaj Parzelski, Ksawery Bogacz, Wanda Adamus, Maria Dzielska, Miłowit Kuniński, Marian Sadowski, a w roku bieżącym: Tadeusz Legutko, Anna Duda, Jan Olszewski - premier, Jerzy Bożyk, Stefan Patyk. Ireneusz Serwan, Tadeusz Szyma.

Następnie członkowie Sieci Solidarności rozmawiali o działalności w bieżącym, 2019 roku. 
Najwięcej dyskusji było wokół sprawy zawłaszczenia znaku i tożsamości SOLIDARNOŚCI, przez NSZZ „Solidarność”. Przyjęto w tej sprawie Oświadczenie, które zostanie omówione osobno, ze względu na wagę sprawy. Niektórzy członkowie domagali się aby Siec Solidarności bardziej aktywnie włączyła się działalność dotycząca bieżącej sytuacji w kraju. Temat ten postanowiono omówić na specjalnie zwołanym w tym celu zebraniu Stowarzyszenia.

Po walnym Zebraniu, mieliśmy wspaniałe koleżeńskie spotkanie świąteczne, tradycyjne „Jajeczko”.