UCHWAŁA Zarządu STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI nr SSS-Z_01_02_2017 z dnia 01.02.2017 o podziale zadań w Zarządzie i powołaniu Komisji oraz Pełnomocników Zarządu
 • Na podstawie § 30 Statutu, na wniosek Prezesa Zarządu dokonuje się następującego podziału zakresu odpowiedzialności w Zarządzie:
 • Poszczególnym członkom zarządu podlegają wszystkie sprawy w Stowarzyszeniu objęte ich zakresem działania, co zobowiązuje inne osoby a w szczególności przewodniczących komisji albo prowadzących dany projekt (gdy inne osoby pełnią funkcję aniżeli członek zarządu) do uzgadniania kluczowych spraw z danym członkiem zarządu.
 • Zarząd ustanowił Pełnomocników Zarządu:
 • Tworzy się następujące komisje Stowarzyszenia a przewodniczący Komisji jest Pełnomocnikiem Zarządu w zakresie jej działalności i współdziała z członkiem zarządu odpowiedzialnym za dany zakres spraw:
  • Komisja Organizacyjna (SSS-O): Przew. Edward E. Nowak
  • Komisja Socjalna (SSS-S): Przew. Lesław Chruścik
  • Komisja Dokumentacji i Pamięci SSS-DIP: Przew. Adam Gliksman
  • Zespól Redakcyjny – Redaktor Krystyna Ryczaj Marchewczyk
 • Zobowiązuje się przewodniczących komisji do powołania członków stowarzyszenia do pracy w poszczególnych komisjach, opracowania planu pracy oraz terminarza.
 • Wszystkich członków Stowarzyszenia obowiązują zasady rachunkowości wprowadzone przez Skarbnika.
 • Należy dążyć do tego aby Plan Stowarzyszenia był realizowany w konwencji zarządzania projektami, tzn. każdy projekt winien mieć wyznaczonego lidera projektu (czasami zespół projektowy),uzgodniony budżet oraz źródła finansowania oraz termin realizacji a czasami także pośrednie punkty realizacji bardziej złożonych projektów.
  W miarę możliwości należy, przy realizacji projektów zawierać umowy wg. wzorów wypracowanych w Stowarzyszeniu.
 • Edward E. Nowak - Prezes
  • ogólny nadzór i kierowanie organizacją, reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • realizacja celu strategicznego SOLIDARNOŚĆ (święta, rocznice, tablice)
  • Dom Solidarności, (siedziba)
  • Odznaczenia i wyróżnienia
  • Medale „Dziękujemy za wolność”
  • sprawy organizacyjne, członkostwo, struktury org.
  • inicjatywy prawne (wsp. z J.Lassota, B.Klich)
  • realizacja celu strategicznego PAMIĘĆ
  • Akcja Znicz (M.Mach)
  • Pogrzeby (M.Mach)
 • Robert Kubicz – Skarbnik
  • prowadzenie spraw finansowych, majątkowych i gospodarczych,
  • sprawowanie nadzoru nad księgowością Stowarzyszenia,
  • fundraisingi pozyskiwanie darczyńców (wsp. z Edward Nowak)
  • zbieranie składek członkowskich
  • karty paliwowe (wsp. z M. Mach)
  • współpraca z Fundacją „Sieć Solidarności” (d. FROGOS) w spr. 1%
  • nadzór nad rachunkową stroną pozyskiwanych dotacji i darowizn
 • Lesław Chruścik - Członek Zarządu - Przew. Komisji Socjalnej
  • realizacja celu strategicznego POMOC
  • zarządzanie Funduszem Socjalnym (wsp. R.Kubicz)
  • sprawy działalności socjalnej i charytatywnej
  • organizacja zbiórek żywności
  • współpraca z wolontariatem
  • organizacja spotkań świątecznych
 • Piotr Gawlik - Członek Zarządu
  • realizacja celu strategicznego EDUKACJA
  • wydawnictwa (zeszyty, książki, albumy, filmy, itp.)
  • wystawy, prezentacje, itp.
  • debaty, spotkania,
  • Małopolski Szlak Solidarności (Ad.Gliksman)
  • Konkurs o Solidarności (Ad.Gliksman)
  • Lekcje Solidarności
  • Biblioteka i archiwum (J.Swałtek)
 • Adam Kramarczyk – Członek Zarządu
  • realizacja celu strategicznego WIĘZI/DIALOG
  • współpraca ze środowiskiem oraz z innymi organizacjami o podobnych celach
  • organizacja spotkań integracyjnych (pikniki) i kulturalnych
  • Pielgrzymka do Czernej (Zb. Ferczyk, J.Bobela, D.Strojnowska)
  • współpraca administracją rządową i samorządowa
  • udzielanie pomocy prawnej (wsp. z J.Ciesielskim, P. Mazurem, J.Wiercioch)
 • Krystynę Ryczaj Marchewczyk – Pełnomocnik Zarządu ds. Informacji i Promocji
  • Informacja i Promocja
  • Wydawanie biuletynu,
  • Strona www.sss.net.pl
  • Portale społecznościowe np. facebook (Edward Nowak)
  • Administrowanie internetem (A.Łaptaś, J.Boroń, M.Byrski ?)
  • Redaktor - Kierowanie Zespołem Redakcyjnym
 • Adama Gliksman – Pełnomocnika Zarządu – Przewodniczący Komisji Dokumentacji i Pamięci
  • Wydawnictwa dot. dokumentacji historycznej, upowszechnianie wiedzy o Ludziach i Ruchu Solidarność (Zeszyty historyczne,
  • Małopolski Szlak Solidarności
  • Konkurs o Solidarności
  • Lekcje Solidarności
  • Biblioteka SSS (Jacek Swałtek)
  • Archiwum Społeczne SSS (Jacek Swałtek)
  • Małopolska Lista Pamięci Solidarności (Barbara Swałtek)

Edward E. Nowak - Prezes
Stowarzyszenia Sieć Solidarności

Ponadto ustalono poniższy podstawowy terminarz zebrań Sieci Solidarności:
- Zarząd – 3-ci poniedziałek m-ca godz. 17.00
- Komisje:godz. 17.00:
  - SSS – S: I poniedziałek m-ca
  - SSS- O : II czwartek m-ca
  - SSS-DIP: I czwartek m-ca
- Zespól Redakcyjny – …..

Podstawowe informacje:
Stowarzyszenie „Sieć Solidarności” w Krakowie
ul. Cieszyńska 2
30-015 Kraków
www.sss.net.pl
KRS 0000458842
NIP -677-237-49-85
REGON -122844090
Bank Pekao S.A. o. Kraków NRB: 66 1240 4719 1111 0010 5101 3852

Kontakty:

Biuro Sieci Solidarności: 698-062-056; sss@sss.net.pl
Edward E. Nowak:600-00-57-23; edno@edno.pl
Robert Kubicz: 509-598-710; rkubicz@kr.onet.pl
Lesław Chruścik: 604-237-428; leslaw.chruscik@onet.pl
Piotr Gawlik 515-424-848; dropshot2@op.pl
Adam Kramarczyk : 505-118-850; kramarczyk.adam@gmail.com
Krystyna Ryczaj Marchewczyk: 606-387-938; krys.marche@karem.krakow.pl
Adam Gliksman: 608-386-877; agliks@poczta.fm