W dniu 10 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Sieć Solidarności” - Sprawozdawczo- Wyborcze, w Miejskim Centrum Dialogu w Krakowie.

Zebranie to zakończyło II kadencję rozpoczętą 28 stycznia 2017 r. przedłużoną wskutek epidemii COVID-19 i rozpoczęło III kadencję.

Sprawozdanie z działalności „Sieci Solidarności” złożył prezes Edward E. Nowak, natomiast Jan Ciesielski odczytał Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd uzyskał absolutorium.

Walne Zgromadzenie dokonało kilku zmian statutu stowarzyszenia.

Wybrano Zarząd Stowarzyszenia III kadencji.

Prezesem został wybrany Edward E. Nowak, natomiast na członków zarządu wybrano: Wiesławę Ciesielską, Danutę Kinaszewską, Beatę Kowalską, Krzysztofa Nowaka i Pawła Rogalę.

Członkami Komisji Rewizyjnej wybrano: Jana Ciesielskiego, Henryka Kazimierskiego, Andrzeja Marciniaka.

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano: Krzysztofa Bachmińskiego, Adama Kramarczyka i Jana Wierciocha.