15 lat temu zmarł Antoni Kleczkowski – profesor, wybitny geolog, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej wybrany w 1981 r. przez uczelnianą Solidarność, członek PAN oraz PAU.

Prof. dr hab. inż. Antoni Stanisław Kleczkowski (ur. 5.05.1922 w Poznaniu, zm. 19.01.2006 r. w Krakowie). Studiował na Akademii Górniczej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1950 roku uzyskał dyplom mgr inż. geologa na Akademii, a w 1951 roku dyplom mgr filozofii z zakresu geologii i paleontologii na UJ. Doktor AGH — 1958, doktor habilitowany — 1963, prof. - 1972, prof. zwyczajny - 1979.

Jeszcze w czasie studiów, w 1946 roku, podjął pracę w Akademii Górniczej na Wydziale Górniczym, od 1951 roku na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym. Równocześnie, w latach 1955–1956 prowadził zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1958–1960 pracował jako specjalista i kierownik polskiej grupy geologicznej w Chińskiej Republice Ludowej. Po powrocie do kraju w 1960 roku objął obowiązki adiunkta a następnie kierownika Zakładu a później Katedry Hydrogeologii. W latach 1969–1981 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora i dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. W 1981 roku został powołany na stanowisko rektora Akademii Górniczo-Hutniczej i funkcję tę pełnił do 1987 roku. W 1992 roku przeszedł na emeryturę.

Był członkiem PAN (członek korespondent od 1979 roku, członek rzeczywisty od 1989 roku) i PAU (członek czynny od 1989 roku) oraz towarzystw naukowych polskich i zagranicznych m.in. International Committee of the History of Geological Sciences (INHIGEO, od 1968 roku), Polskiego Towarzystwa Geologicznego (członek honorowy od 1993 roku). Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Był autorem ok. 400 prac, w tym ok. 120 we współautorstwie (48 w językach obcych) z zakresu hydrogeologii, geologii, ochrony środowiska. Wypromował około 200 inżynierów i magistrów, 15 doktorów, 8 doktorów habilitowanych, 8 profesorów (pracujących w Polsce, Niemczech, Meksyku, Wietnamie).

W 1987 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Ecole Polytechnique de Mons (Belgia), a w 1994 roku tytuł doktora honoris causa AGH.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Przyjaźni Chińskiej Republiki Ludowej, Złota Odznaka „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, Medal Leopolda von Bucha (najwyższe odznaczenie nadawane cudzoziemcom przez Niemieckie Towarzystwo Geologiczne), siedmiokrotnie nagrody resortowe I stopnia, nagroda Sekretarza Naukowego PAN.

Profesor Antoni Stanisław Kleczkowski był w latach 1981 – 1987 rektorem AGH wybranym jako kandydat uczelnianej « Solidarności.
W zbiorowej pamięci Uczelni pozostanie obraz Rektora, który w imię zasad, zastawiając własne stanowisko i wolność, chronił pracowników i studentów przed prześladowaniami z powodów politycznych, otwierając doniosłość nieznaną we wcześniejszych dziejach Akademii.

W raportach służby bezpieczeństwa widnieją takie zapiski nt. postawy prof., Kleczkowskiego: „Każda narada poświęcona jest internowanym, jak to im jest źle, że są chorzy, że trzeba by coś zrobić, aby zostali zwolnieni itp... Na Komisję Kadrową z inicjatywy Kleczkowskiego zostały wniesione sprawy Kaczmarka i Syryjczyka o ponowne przyjęcie ich do pracy...naciski Kleczkowskiego i Olesia są znaczne... z inicjatywy Kleczkowskiego został już od 1.1.1982 ponownie przyjęty do pracy /.../ Piotr Zawiślak drukarz Zarządu Regionu Małopolska ... rektor Kleczkowski nie chce ani słyszeć o jakiejkolwiek weryfikacji pracowników”

Prof. Kleczkowski prowadził zręczną grę z władzami, które chciały za wszelką cenę Go usunąć a także obciążyć odpowiedzialnością za strajk na AGH. Przeprowadził uczelnię przez stan wojenny bez strat, uczelnię najbardziej opozycyjną patrząc na liczbę internowanych, aresztowanych, zatrzymywanych. I to jego ogromna zasługa.

Prof. Antoni Kleczkowski, został uhonorowany medalem „Dziękujemy za wolność” (2019), na wniosek działaczy podziemnej Solidarności AGH.