Pierwsza rocznica śmierci Miłowita Kunińskiego – profesora, historyka filozofii, prezesa Ośrodka Myśli Politycznej.

Prof. MIŁOWIT KUNIŃSKI (ur. 10.09.1946 w Lingen w Niemczech, zm. 10.06.2018 w Krakowie; pochowany cm. Rakowice XXII B, rz. 11 m.4)–po ukończeniu II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie w roku 1964,, wstąpił na Uniwersytet Jagielloński, gdzie studiował filozofię, krótko polonistykę, potem socjologię. W 1977 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy napisanej pod opieką Stefana Nowaka – Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera. Habilitował się w 2000 roku. Jest profesorem w Zakładzie Historii Filozofii w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2002–2008 pracował jako profesor WSB-NLU w Nowym Sączu. Był prezesem Ośrodka Myśli Politycznej oraz członkiem redakcji „Civitas. Studia z filozofii polityki”.

W latach 2011–2016 był członkiem Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i jednym z jej wiceprzewodniczących w latach 1991–1993. W latach 2008- 2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizował się w historii filozofii koncentruje się na filozofii nowożytnej i współczesnej.

Opublikował m.in. „Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera” (Kraków 1980), „Wiedza, etyka i polityka w myśli F.A. von Hayeka” (Kraków 1999), „O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym” (2006). Pod jego redakcją ukazały się wybory pism Mirosława Dzielskiego „Bóg – wolność – własność” i Adama Krzyżanowskiego „Chrześcijańska moralność polityczna”, a także praca zbiorowa „Totalitaryzm a zachodnia tradycja”.

Otrzymał następujące nagrody: Nagrodę Indywidualną III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 1985 – Nagrodę Rektora UJ, 1989 – Zespołową Nagrodę II stopnia Ministra Edukacji Narodowej, 2007 – Nagrodę im. prof. Marcina Bielskiego