Pożegnanie kolegi Marka Szczupaka – jednego z najdzielniejszych hutniczej Solidarności

Pomimo zagrożenia epidemicznego, wielu członków rodziny, sąsiadów oraz znajomych i przyjaciół, kroczyło 3 czerwca 2020 r. , w długim pochodzie żałobnym, przez cmentarz w Grębałowie, ostatnim pochodzie Marka Szczupaka. Na czele tego licznego pochodu szły poczty sztandarowe Regionu Małopolska, Komisji Robotniczej Hutników oraz Walcowni NSZZ „Solidarność”. Urna z prochami śp. Marka Szczupaka okryta była flagą Medalu „Dziękujemy za wolność”

W imieniu Ludzi Solidarności oraz Stowarzyszenia Sieć Solidarności, mowę pożegnalną wygłosił Edward E. Nowak. Przypomniał trudne czasy walki o wolność w latach ’80, którą prowadzili dzielni ludzie Tajnej Komisji Robotniczej Hutników. Marek Szczupak dołączył do nieżyjących już kolegów: Józefa Krężołka, Tadeusza Legutko, Józefa Hercla, i innych. Wśród żegnających kolegę było bardzo wielu dawnych działaczy Solidarności. „Marku, „Dziękujemy za wolność”, którą przyniosła nam Twoja działalność i praca” - powiedział na zakończenie.
Urna został złożona do grobu rodziców Marka, pochyliły się sztandary a grób pokryły kwiaty. Na ręce małoletniego syna Arka, przekazana został Plakieta Nagrobna „Dziękujemy za wolność”.

Przypomnijmy sylwetkę kolegi Marka Szczupaka

Marek Szczupak (ur. 19.07.1949 r. w Głownie, zm. 28.05.2020 r. w Krakowie), ukończył Technikum Przyzakładowe w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie (1975), technik elektronik. W latach 1969-2006 zatrudniony w HiL, w Walcowni Gorącej Taśm. Od kilku lat na emeryturze.

W sierpniu 1980 r. był współorganizator strajku na swoim wydziale i członkiem komitetu strajkowego. Od września 1980 r. członek Komitetu Założycielskiego „Solidarności” w HiL, następnie Komisji Wydziałowej i Zakładowej.

13 XII 1981 był współorganizatorem strajku na wydziale oraz tajnym szefem Centrum Strajkowego C-2 (po aresztowaniu Edwarda Nowaka). Od stycznia 1982 współorganizator tajnych struktur w HiL, członek Tajnej Komisji Wydziałowej i Tajnej Komisji Robotniczej Hutników; od 1982 współzałożyciel, autor, drukarz pisma „Hutnik”, współorganizator produkcji, organizator kolportażu na Wydz.; współorganizator marszów 13. dnia każdego miesiąca; uczestnik akcji plakatowania, ulotkowania, malowania na murach, działalności samokształceniowej, zbierania składek na działalność związkową i pomocową, organizator opieki nad rodzinami represjonowanych; od 1984 przewodniczący Wydz. Rady Pracowniczej, członek Rady Kombinatu; 1984-1986 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Uczestnik strajku w HiL w dniach 26 IV – 4/5 V 1988 a następnie Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność”. Był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w domu i pracy, rozpracowywany przez SB w ramach SOS „Komisja”, SOR „Strajk” oraz SOR „Petycja”.

Po 1989 był współzałożycielem Solidarności Pracy w Krakowie. Od 1992 w Unii Pracy.
Kol. Marek Szczupak był członkiem założycielem Stowarzyszenia Sieć Solidarności, szczególnie angażował się w działalność socjalną.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), uhonorowany także Medalem „Dziękujemy za wolność” (2014).

Stowarzyszenie Sieć Solidarności