Prezentowana lista internowanych została zrekonstruowana w oparciu o dokumenty przejęte przez Oddział Krakowski Instytutu Pamięci Narodowej. Jej podstawą są materiały byłych wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie z lat 1981-1982. Wykaz obejmuje internowanych działaczy NSZZ „Solidarność” i opozycji politycznej z województw miejskiego krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego. Pominięto w nim 67 osób osadzonych w obozach na zlecenie wydziałów kryminalnych i pionów gospodarczych poszczególnych KW MO w ramach tzw. akcji spokój. Na liście brak jest też uwięzionych związkowców z Delegatury NSZZ „S” w Jaśle, która należała do Regionu Małopolska, ale administracyjnie pozostawała w granicach województwa krośnieńskiego.

     Materiały z poszczególnych województw są mocno zróżnicowanie. W przypadku województwa krakowskiego zachowała się kartoteka i listy internowanych z różnych okresów. Dla województw nowosądeckiego i tarnowskiego dostępne są głównie teczki internowanych. Niestety materiały te nie są kompletne i zawierają szereg omyłek oraz nieścisłości. Tam, gdzie to było możliwe, poddane zostały merytorycznej weryfikacji. Każda z wymienionych komend MO sporządziła własne listy osób przeznaczonych do internowania. Przygotowano je co najmniej kilka lub kilkanaście miesięcy przed ogłoszeniem stanu wojennego, prawdopodobnie wiosną 1981. Na najstarszej z list dla województwa miejskiego krakowskiego (brak daty), w której kolejność odpowiada późniejszym numerom decyzji o internowaniu, znalazło się blisko 300 osób. Najwyższe numery mają tam osoby pozostające w sferze zainteresowań kontrwywiadu oraz działacze i sympatycy przedsierpniowej opozycji. W dalszej kolejności dopiero działacze związkowi, a na końcu elementy kryminalne i osoby z marginesu społecznego. Na krótko przed stanem wojennym lista została uaktualniona. W stosunku do bardzo wielu osób zrezygnowano z decyzji o internowaniu. Wykreślono z niej głównie ludzi wywodzących się ze środowisk twórczych, związanych z Kościołem, przebywających za granicą i, początkowo, element przestępczy. Na listy natomiast trafiali uczestnicy strajków z grudnia 1981 i późniejszych protestów, a także osoby prewencyjnie zatrzymywane w związku z podejrzeniami o prowadzenie działalności podziemnej.

Wspomnieć należy także przykry fakt, że wśród internowanych niemały procent stanowili współpracownicy Służby Bezpieczeństwa zwerbowani zarówno jeszcze przed Sierpniem 1980 roku, jak i w trakcie przebywania w ośrodkach internowania.

(FOT.: Manifestacja internowanych w Uhercach-31 sierpnia 1982)

Stowarzyszenie Sieć Solidarności


INTERNOWANI

1. Ambroziak Adolf (ur. 8 VI 1939-zm. 2 VI 2004) (Tarnów), tokarz, prac. Fabryki Silników Elektrycznych „Tamel”, członek TKZ NSZZ „S”, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 54/81, Załęże, zwolniony 5 III 1982, ponownie internowany 20 V 1982 - decyzja 58/82, zwolniony 28 VI 1982.

2. Antosz Andrzej Augustyn (ur. 5 XII 1943) (Kraków), z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „S” OTV Kraków, internowany 17 XII 1981 - decyzja nr 364, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

3. Apanowicz Kazimierz (ur. l II 1956) (Kraków), inżynier, OOiIPP Petroinform Kraków, pracownik ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 338, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

4. Bachleda-Księdzularz Franciszek (ur. 2 I 1947) (Zakopane), z-ca przewodniczącego NSZZ RI „S” Regionu Spisza i Podhala, z-ca przewodniczącego Związku Podhalan, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 167/81, Załęże, zwolniony 23 XII 1981.

5. Bahr Antoni (ur. 30 V 1922) (Tarnów), członek KZ NSZZ „S” w Zakładach Azotowych w Tarnowie, członek Komisji Rewizyjnej ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 66/ 81, Załęże, zwolniony 17 XII 1981.

6. Bajer Irena (ur. 13 III 1921) (Kraków), prof., prorektor Uniwersytetu Śląskiego, członek NSZZ „Solidarność”, działaczka Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, internowana 13 XII 1981 - decyzja nr 278, zwolniona 18 XII 1981 – „dokumenty przekazano do Katowic”.

7. Baluch Jacek (ur. 17 III 1940) (Kraków), pracownik naukowy Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ (bohemista), internowany 31 XII 1981 - decyzja nr 407, Załęże, zwolniony 7 IV 1982.

8. Banaś Marian (ur. 13 VII 1955) (Kraków), prawnik, pracownik etatowy Sekcji Informacji ZR Małopolska, internowany 22 XII 1981 - decyzja nr 396, po kilku dniach aresztowany, 5 II 1982 skazany przez Sąd Wojskowy na 4 lata pozbawienia wolności.

9. Bant Stanisław Marian (ur. 9 VIII 1939) (Kraków), dyżurny ruchu PKP stacji Kraków - Nowa Huta, przewodniczący „Solidarności” kolejarzy, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 110, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 19 I 1982.

10. Baran Eugeniusz (ur. 28 XI 1938) (Nowy Sącz), z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „S” ZNTK, członek Komisji Rewizyjnej ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 66/81, Załęże, zwolniony 8 II 1982.

11. Barczyński Jerzy (ur. 19 IV 1948) (Tarnów), pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego Tarnów, internowany 14 XII 1981 - decyzja 56/81, Załęże, zwolniony 22 III 1982.

12. Barzyk Wacław (ur. 23 IX 1947) (Kraków), dyspozytor Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S”, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 282, Nowy Wiśnicz, zwolniony 29 XII 1981.

13. Batko Jerzy Leszek (ur. 14 V 1957), (Ochojno), rolnik, członek ZW NSZZ RI „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 261, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 27 III 1982.

14. Bąk Andrzej (ur. 9 V 1960) (Kraków), student AGH, działacz NZS, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 367, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 22 I 1982.

15. Belski Andrzej (ur. 29 XII 1946) (Nowy Targ) (Rabka), nauczyciel LO w Rabce, członek KZ NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 145/8l, Załęże, zwolniony 25 I 1982.

16. Berek Jan (ur. 7 VII 1942) (Dębica), pracownik „Igloopol” Dębica, członek NSZZ RI „S”, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 85/81, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

17. Bialoskórski Marian (ur. 9 IV 1942) (Nowy Sącz), nauczyciel, sekretarz KW Stronnictwa Demokratycznego, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 10/81, Załęże, zwolniony 7 V 1982.

18. BiIlik Barbara (ur. 15 X 1937) (Kraków), nauczycielka geografii IV LO, członek MKZ Małopolska, internowana 16 XII 1981 - decyzja nr 360, zwolniona 24 XII 1981.

19. Blicharz Jan (ur. 8 XII 1942) (Kraków), ślusarz-konserwator, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Krakowskich Zakładach Armatur, członek ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 15 XII 1981-decyzja nr 350, Nowy Wiśnicz, aresztowany 23 XII 1981, skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

20. Bocian Ryszard (ur. 18 VII 1939) (Kraków), prawnik, pracownik Domu Pomocy Społecznej w Kobierzynie, członek NSZZ „S” i KPN, internowany 29 X 1982 - decyzja nr 497, Kielce, zwolniony 6 XII 1982.

21. Bodziony Stanisław (ur. 13 VII 1931) (Nowy Sącz), rolnik, przewodniczący Koła Gminnego NSZZ RI „S” w Podegrodziu, z-ca przewodniczącego Zarządu Woj. NSZZ RI „S”, internowany 13 XII 1981- decyzja nr 171/8, Załęże, zwolniony 2 III 1982.

22. Bodziuch Janina (ur. 8 XI 1953) (Kraków), radca prawny w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego, członek NSZZ „S”, internowana 20 XII 1981 - decyzja nr 393, zwolniona 7 I 1982.

23. Boroń Piotr Maria (ur. 6 VIII 1955) (Kraków), prawnik, pracownik Sekcji Kultury ZR Małopolska „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 300, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 24 III 1982.

24. Bortnowska Halina (ur. 23 IX 1931) (Kraków), dziennikarka, członek redakcji „Znak”, internowana 16 XII 1981 - decyzja nr 357, zwolniona 24 XII 1981.

25. Boryczko Józef (ur. 28 III 1942) (Tarnów), pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie, internowany 14 XII 1981 decyzja nr 65/81, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

26. Borzęcki Andrzej Tadeusz (ur. 1.VI 1932 - zm. 27 X 2003) (Kraków), romanista, pracownik Państwowego Wydawnictwa Naukowego w Krakowie, członek Prezydium ZR Małopolska, kierownik Sekcji Programowej, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 93, N. Wiśnicz, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

27. Brancewicz Henryk (ur. 16 IX 1943) (Kraków), inżynier fizyk, adiunkt AGH, członek KZ NSZZ „S”, internowany 16 XII 1981-decyzjanr375, NowyWiśnicz, Załęże, zwolniony 7 IV 1982.

28. Brataniec Franciszek (ur. 6 III 1946) (Gorlice), działacz NSZZ „S” w GPPD „Forest”, członek Prezydium Krajowej Komisji Branży Drzewnej NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 80/ 81, Załęże, zwolniony 4 III 1982.

29. Brniak Jerzy (ur. 7 IV 1954) (Kraków), inżynier, pracownik Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych, internowany 22 XII 1981 - decyzja nr 398, Załęże, zwolniony 5 I 1982.

30. Bryniarski Krzysztof (ur. 10 IX 1955) (Kraków), ekonomista, pracownik Zakładów Budowy Maszyn i Aparatury im. Szadkowskiego, internowany 19 XII 1981 - decyzja nr 386, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 III 1982.

31. Brzozowski Jan (ur. 31 X 1953) (Niedomice), ślusarz w Niedomickich Zakładach Celulozy, członek NSZZ „S”, internowany 10 III 1982 - decyzja nr 55/82, Załęże, zwolniony 28 VI 1982.

32. Budner Romuald Marian (ur. 4 XII 1935) (Kraków), kolejarz, dyspozytor w Lokomotywowni Kraków-Płaszów, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 288, Nowy Wiśnicz, zwolniony 29 XII 1981.

33. Budyń Jerzy (ur. 10 VI 1953) (Kraków), student filozofii UJ, członek NZS, internowany 19 XII 1981 - decyzja nr 391, Załęże, zwolniony 14 IV 1982.

34. Bulanda Roman (ur. 14 IX 1936) (Tarnów), nauczyciel w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, członek KZ NSZZ „S”, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 70/81, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

35. Bzdyl Krzysztof Kazimierz (ur. 4 III 1950) (Kraków), pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, członek KPN, przewodniczący Komitetu Strajkowego MPK, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 262, Nowy Wiśnicz, aresztowany 22 XII 1981, skazany na 3 lata pozbawienia wolności.

36. Cacoń Marian (ur. 15 VIII 1928 - zm. 27.XII 2000) (Dębica), pracownik Dębickich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil”, członek KZ NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 9/81, Załęże, zwolniony 5 IV 1982.

37. Chabowski Łukasz (ur. 18 VII 1953) (Kraków), prawnik, pracownik etatowy ZR Małopolska „S”, zatrzymany 17 XII 1981 na Rynku, internowany 22 XII 1981 - decyzja nr 389, zwolniony 5 I 1982.

38. Chodorowicz Piotr (ur. llV 1954) (Nowy Targ), plastyk, członek KZ NSZZ „S” w Urzędzie Miasta w Nowym Targu, pracownik Sekcji Kultury i Informacji Delegatury NSZZ „S” w Nowym Targu, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 180/ 81, Załęże, zwolniony 26 IV 1982.

39. Ciastoń Jerzy (ur. 15 IV 1948) (Kraków), technolog, wiceprzewodniczący KRH, pracownik Sekcji Interwencji ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 123, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

40. Ciesielski Andrzej Maksymilian (ur. 7 VII 1947) (Kraków), członek NSZZ „Solidarność”, pracownik etatowy w Sekcji Informacji ZR Małopolska „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 299, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 VII 1982.

41. Czajowski Edward Stanisław (ur. 24 V 1925) (Kraków), ekonomista, pracownik „Telekom-Telos”, członek NSZZ „S”, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 284, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 I 1982.

42. Czechowski Adam (ur. 15 VIII 1948) (Kraków), technik-mechanik w Hucie im. Lenina, internowany 13 V 1982 - decyzja nr 447, Załęże, Kielce, zwolniony 23 VII 1982.

43. Czesak Władysław (ur. 12 VII 1925) (Tarnów), przewodniczący Koła Gminnego NSZZ RI „S” w Niedzieliskach gm. Szczurowa, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 80/81, Załęże, zwolniony 30 I 1982.

44. Dadal-Afenda Emilia (ur. 20 III 1942 - zm. 18 I 1985) (Kraków), inżynier geofizyk, członek KZ NSZZ „S” w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego, internowana 13 XII 1981 - decyzja nr 84, Kielce, Gołdap, (od 3/4 III 1982 Darłówek), zwolniona 23 VII 1982.

45. Dawidowicz Krzysztof Jerzy (ur. 6 IV 1955) (Kraków), polonista, filmoznawca, członek SKS, członek Zarządu NZS UJ, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 23, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 26 V 1982.

46. Dąbrowski Józef (ur. 9 III 1949) (Kraków), inżynier mechanik w Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, przewodniczący KZ NSZZ „S”, internowany 19 XII 1981 - decyzja nr 109, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

47. Domagała Ryszard Stanisław (ur. 9 V 1934) (Kraków), kierowca, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „S” MPK Czyżyny, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 347, Nowy Wiśnicz, aresztowany 18 XII 1981 za kierowanie strajkiem 13-14 XII 1981, 13 I 1982 skazany na 2 lata.

48. Donimirski Jerzy Maria (ur. 12 IX 1960), student III r. architektury Politechniki Krakowskiej, członek NZS, internowany 28 VIII 1982 - decyzja nr 478, Uherce, zwolniony 8 XI 1982.

49. Drechsler Tadeusz (ur. 28 X 1952) (Kraków), pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Krakowie, internowany I IX 1982 - decyzja nr 466, Uherce, zwolniony 22 XI 1982.

50. Drwal Tadeusz (ur. 22 VIII 1958), internowany 8 IV 1982 - decyzja nr 439, Załęże, zwolniony 14 VI 1982.

51. Duchnik Jan Zenon (ur. 23 V 1945) (Limanowa), członek KZ „S” w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Starej Wsi, działacz Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Limanowej, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 50/81, Załęże, zwolniony 2 III 1982.

52. Dudek Edward (ur. 17 XII 1930) (Tarnów), inżynier-mechanik, członek NSZZ „S” w Zakładach Mechanicznych „Ponar” w Tarnowie, internowany 12 VI 1982 - decyzja nr 60/82, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

53. Dudek Józef (ur. 6 I 1924 - zm. 16 VI 1986) (Radłów), rolnik, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 82/81, zwolniony 21 XII 1981.

54.Dudek Stanisław(ur.15XII 1949)(Gorlice), spawacz, pracownik Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”, członek NSZZ „S”, zatrzymany 7 V 1982, internowany II V 1982 - decyzja nr 77/82, Załęże, Uherce, zwolniony 10 VIII 1982.

55. Dusza Stanisław (ur. 25 III 1936) (Tarnów), pracownik Fabryki Silników Elektrycznych „Tamel” w Tarnowie, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „S”, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 88/81, zwolniony 19 XII 1981.

56. Dyląg Edward (ur. 30 I 1945) (Tarnów), internowany po strajku w Kopalni Soli w Bochni 14 XII 1981 - decyzja 74/81, zwolniony 20 XII 1981.

57. Dyląg Mieczysław (ur. 13. VIII 1942) (Libusza-Gorlice), pracownik Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”, członek Prezydium KZ NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 12/ 81, Załęże, zwolniony 22 III 1982.

58. Dyląg Stanisław Tadeusz (ur. 26 II 1943 - zm. II X 1999) (Kraków), ślusarz, pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Czyżyny, wiceprzewodniczący KZ „S”, organizator strajku w MPK, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 343, Nowy Wiśnicz, aresztowany 19 XII 1981, skazany w trybie doraźnym na 4 lata pozbawienia wolności.

59. Dzido Ludwik (ur. 12 XII 1938) (Kraków), maszynista z Lokomotywowni Kraków-Prokocim, członek KZ NSZZ „S”, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 111, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

60. Dziewulski Lech (ur. 17 XI 1951) (Kraków), plastyk, etatowy pracownik Sekcji Kultury ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 15 V 1982 - decyzja 443, Załęże, Kielce, Łupków (od 26 V 1982), zwolniony 15 X 1982.

61. Figiel Tadeusz (ur. 11 VI 1948) (Nowy Targ), inżynier elektronik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ „S” w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 174/81, Załęże, zwolniony 12 VII 1982.

62. Filosek Stanisław Roman (ur. 2 I 1941) (Kraków), walcownik w Hucie im. Lenina, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 356, Nowy Wiśnicz, zwolniony 31 XII 1981. (TW „Kałamarz” – od 1982-1988. 18 stycznia 2006 r. przyznał się do współpracy z SB).

63. Franczyk Jan Leszek (ur. 24 VI 1956) (Kraków), psycholog, członek ChWLP, redaktor „Krzyża Nowohuckiego”, pracownik Sekcji Informacji ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 77, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

64. Fricze Jan Krzysztof (ur. 9 VI 1956) (Kraków), (Miłocice k. Słomnik), rolnik, wiceprzewodniczący WKZ NSZZ RI „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 257, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 20 I 1982.

65. Fryjewicz Krzysztof (ur. 9 V 1944) (Zakopane), technik, członek KZ NSZZ „S” w hotelu „Kasprowy”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 165/81, Załęże, zwolniony 25 I 1982.

66. Fugiel Kazimierz (ur. 30 III 1941) (Kraków), tokarz, przewodniczący „S” w ZM HiL, członek KRH, internowany 13 V 1982 - decyzja nr 448, Załęże, Kielce, Łupków, zwolniony 18 XI 1982.

67. Gajdarski Piotr Antoni (ur. 25 VII 1954) (Kraków), pracownik Huty im. Lenina, instruktor KO, członek NSZZ „S”, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 339, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VI 1982.

68. Galant Jacek (ur. 7 XII 1941)(Gorlice), pracownik Spółdzielni Inwalidów „Cel”, kierownik Delegatury NSZZ „S” w Gorlicach, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 159/81, Załęże, zwolniony 26 IV 1982.

69. Galus Anna (ur. 11 VI 1938) (Kraków), przewodnicząca KZ NSZZ „S” w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Krakbud”, internowana 19 XII 1981 - decyzja nr 309, Kielce, zwolniona 18 III 1982.

70. Gądek Kazimierz (ur. 1III 1945) (Kraków-Nowa Huta), elektryk, pracownik NPIP „Montin”, członek NSZZ „S”, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 381, Nowy Wiśnicz, 24 XII 1981 aresztowany za udział strajku w HiL.

71. Gąsiorowski Krzysztof (ur. 22 III 1935) (Kraków), członek kierownictwa KPN Obszar Południe, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 75, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 VII 1982 (wieloletni współpracownik SB m.in. tw „Rawicz”).

72. Gibadło Bronisław (ur. 21 VII 1940) (Nowy Targ), członek KZ NSZZ „S” w NZPS „Podhale”, kierownik Delegatury ZR w Nowy Targu, internowany l3 XII 1981 - decyzja nr 38/81, Załęże, zwolniony 22 III 1982 (współpracownik SB - tw „Roman”).

73. Głowacki Kazimierz (ur. 13 I 1945) (Kraków), inżynier górnik, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, internowany 30 IV 1982 - decyzja nr 440, aresztowany 3 V 1982.

74. Głuszak Józef (ur. 27 X 1913 - zm. 23 XI 1994) (Tarnów) rolnik indywidualny w Koszycach Małych, członek NSZZ RI „S”, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 69/81, Załęże, zwolniony 21 XII 1981.

75. Godlewski Jan Piotr (ur. 14 IX 1949) (Kraków), inżynier, członek Prezydium KZ NSZZ „S” w CeBeA, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, aresztowany 23 XII 1982, skazany za organizowanie strajku na l/2 roku w zawieszeniu.

76. Golonka Józef (ur. 17 III 1953) (Niedomice), pracownik Niedomickich Zakładów Celulozy, członek NSZZ „S”, internowany 26 III 1982 - decyzja nr 56/ 82, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

77. Gołąbek Marian (ur. 26 X 1934) (Niegardów), ksiądz, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 160, zwolniony 20 XII 1981.

78. Gorazd-Zawiślak Hanna Danuta (ur. 26 III 1932) (Kraków), dziennikarka, redaktorka „Głosu Nowej Huty”, internowana 16 XII 1981 - decyzja nr 358, Kielce, Gołdap, zwolniona l II 1982.

79. Goerlich Krzysztof (ur. 5 III 1950) (Kraków), oceanograf, członek KZ NSZZ „S” w Instytucie Geologii PAN, członek ZR Małopolska, delegat na I KZD, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 57, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

80. Gościej Janina (ur. 15 XII 1942) (Zakopane), polonistka, nauczycielka, członek Prezydium ZR Małopolska, internowana 31 XII 1981 - decyzja nr 275, Gołdap, zwolniona 8 III 1982.

81. Góral Stanisław (ur. 23 IV 1944) (Kraków), suwnicowy w Hucie im. Lenina, członek KRH, członek Prezydium ZR Małopolska, internowany 6 I 1982 - decyzja nr 114, Załęże, zwolniony 28 VI 1982.

82. Górczyk Tadeusz (ur. 16 X 1961) (Kraków, Jasło), student AGH, członek NZS, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 369, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony I III 1982.

83. Górski Ryszard (ur. 22 VII 1953) (Kraków), drukarz, Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Społem”, internowany 22 XII 1981 - decyzja nr 395, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 13 I 1982.

84. Grela Aleksander (ur. 16 VIII 1926 - zm. 22 VIII 2002) (Nowy Sącz), nauczyciel, przewodniczący NSZZ „S” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 4/ 81, Załęże, Darłówek, zwolniony 29 VI 1982

85. Gromow Aleksander (ur. 15 XI 1932) (Kraków), technik w Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego Łączności Nr 5, internowany 15 XII 1981 – decyzja nr 254, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

86. Grudziński Adam Jerzy (ur. 15 IV 1946 - zm. 24 IX 1982) (Kraków), pracownik AGH, drukarz w Sekcji Informacji ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 8 I 1982 - decyzja nr 410, Załęże, zwolniony 14 VI 1982.

87. Grzechynka Barbara (ur. 9 XI 1939) (Kraków), ekonomistka, przewodnicząca KZ NSZZ „S” w Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil”, członek ZR Małopolska NSZZ „S”, internowana 13 XII 1981 - decyzja nr 270, Gołdap, Darłówek, zwolniona 10 III 1982.

88. Grzyb Józef (ur. 25 VIII 1939) (Nowy Sącz), przewodniczący KZ NSZZ „S” w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 24/81, Załęże, zwolniony 25 I 1982.

89. Grzywacz Zbylut Franciszek (ur. 4 VI 1939 - zm. 16 VII 2004) (Kraków), prof. ASP, członek NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981-decyzjanr 87, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

90. Gubernat Jerzy Alojzy (ur. 22 V 1950) (Kraków), technik mechanik, członek KZ NSZZ „S” w Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 307, Nowy Wiśnicz, zwolniony 2 I 1982.

91. Gunkiewicz Tadeusz Kazimierz (3 V 1956), (Kraków), elektryk w Hucie im. Lenina, członek NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 96, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 I 1982.

92. Halgas Adolf (ur. 27 V 1932) (Gorlice), przewodniczący KZ NSZZ „S” w Rafinerii Nafty w Gorlicach, członek MKZ Gorlice, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 15/81, Załęże, zwolniony 4 I 1982.

93. Haslinger Roman (ur. 21 IX 1932) (Nowy Sącz), mgr inż., nauczyciel w Technikum Elektrycznym w Nowym Sączu, aktywny uczestnik wydarzeń w Ursusie w 1976 r., internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 5/ 81, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

94. Heilig Ryszard (ur. 3 X 1923) (Kraków), zastępca przewodniczącego ZR, Prez. Tech. Drukarni Narodowej, internowany 13 XII 1981- decyzja nr 294, Nowy Wiśnicz, zwolniony 30 XII 1981.

95. Hnatowicz Roman (ur. 14 IV 1931) (Kraków), inżynier, rzecznik patentowy, kierownik informacji KZ NSZZ „S” MERA KFAP, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 268, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 15 III 1982.

96. Hobrzyk Zbigniew (UL 22 II 1951) (Kraków), technik mechanik, pracownik etatowy ZR Małopolska NSZZ „S”, Centrala Kolportażu, internowany 29 XII 1981 - decyzja nr 406, Nowy Wiśnicz, Załęże i Uherce, zwolniony 13 VII 1982.

97. Holender Krzysztof (UL 15 I 1954) (Gorlice), członek KZ NSZZ „S” w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 182/81, Załęże, zwolniony 23 III 1982.

98. Hudaszek Andrzej (ur. lVII 1943 - zm. 25 X 2001) (Kraków), pracownik Huty im. Lenina, piecowy, członek prezydium KRH, zatrzymany w HiL, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 98, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

99. Huget Bożena (ur. 26 X 1958) (Kraków), działaczka KPN, internowana 13 XII 1981 - decyzja nr 79 - Kielce, Gołdap, Darłówek, zwolniona 2 VII 1982.

100. Huget Radosław (ur. 29 VI 1960) (Kraków), student UJ, członek NSZZ „S”, członek KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 78, Nowy Wiśnicz, Załęże, Łupków, zwolniony 24 XI 1982.

101. Ignacok Zdzisław (ur. 22 I 1935) (Zakopane), taksówkarz, członek KZ NSZZ „S”, internowany 14 XII 1981 - decyzja 151/81, Załęże, zwolniony 26 IV 1982.

102. Jachimski Józef (ur. 16 V 1936) (Kraków), docent na Wydziale Geologicznym AGH, z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej NSZZ „S” Regionu Małopolska, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 378, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

103. Janeczek Ryszard (ur. 14 II 1944) (Gorlice), przewodniczący KZ NSZZ „S” w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem”, internowany w Załężu (od 11 V 1982) i w Uhercach - decyzja nr 76/ 82, zwolniony 2 VII 1982.

104. Jarzmik Kazimierz Józef(ur. 4 III 1943) (Kraków), inżynier odlewnik, rzecznik patentowy, członek KZ NSZZ „S” w Krakowskich Zakładach Armatur, delegat na Zjazd, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 337, Nowy Wiśnicz, zwolniony 5 II 1982.

105. Jawor Jan (ur. 6 VIII 1941) (Gorlice), sekretarz KZ NSZZ „S” w Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego „Polmo-Autosan” Gorlice, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 73/81, Załęże, zwolniony 2 III 1982.

106. Jeziorny Lech Marian (14 III 1959) (Kraków), student PK, działacz RMP, pracownik Zarządu Regionu Śląsko Dąbrowskiego NSZZ „S”, Nowy Wiśnicz, Załęże, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 48, zwolniony 23 VII 1982.

107. Jodłowski Czesław (ur. 6 VI 1934-zm. 8 III 2001) (Nowy Targ), członek KZ NSZZ „S” w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale”, internowany 10 V 1982 - decyzja nr 75/81, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

108. Joniec Zygmunt (ur. 24 III 1916 - zm. 9 I 2002) (Limanowa), były członek oddziału „Odwet”, skazany na karę dożywotniego więzienia, amnestionowany w 1956 r., internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 104/ 81, Załęże, zwolniony 30 XII 1981.

109. Jung Tadeusz (ur. 28 X 1946) (Nowy Sącz), kierowca, członek KZ NSZZ „S” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Nowy Sączu, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 36/81, Załęże, zwolniony 26 IV 1982.

110. Jungiewicz Józef (ur. 7 II 1936) (Nowy Sącz, Tęgoborze) technolog, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu, wybrany w skład Krajowej Komisji NSZZ „S', internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 150/8l, Załęże, zwolniony 27 II 1982.

111. Juraszek Stanisław (ur. 9 I 193l) (Kraków), dr ekonomii, internowany 13 XII 198 l - decyzja nr 18, adnotacja: nie ujęto w ewidencji Wydz. Śledczego. Zwolniony 8 XII 1982.

112. Jurczak Adam (ur. 14 XII 1948) (Tarnów), dziennikarz, redaktor „TEMI”, członek NSZZ „S”, sekretarz POP PZPR, internowany 13 XII l 98 l - decyzja nr 6 l / 8 l, Załęże, zwolniony 6 I 1982.

113. Jurczak Stefan (ur. 15 XI 1938) (Tarnów), technolog obróbki skrawaniem, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni, wiceprzewodniczący ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany I3 XII 1981 - decyzja nr 276, osadzony w Iławie, dn. 27 III 1982 dołączony do internowanych z Krakowa, Załęże, Łupków, zwolniony 20 XII 1982.

114. Jurek Jan (ur. 2 VI 1935) (Kraków), operator w Hucie im. Lenina, członek plenum KRH, internowany 13 XII 198 l - decyzja nr 155, Nowy Wiśnicz, zwolniony 21 XII 1981.

115. Jurkowski Zdzisław (ur. 19 IV 1959) (Kraków), student fizyki UJ, działacz NZS, internowany 5 I 1982 - decyzja nr 3/19, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

116. Kacer Ryszard (ur. 2 I 1951) (Tarnów), pracownik Woj. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie, internowany 17 XII 198 l - decyzja nr 83/8 l, Załęże, zwolniony 28 XII 1981.

117. Kaczmarek Robert Józef (ur. 29 III 1947) (Kraków), inżynier elektryk, wykładowca AGH, członek NSZZ „S”, członek ZR Małopolska NSZZ „S”, szef Sekcji Informacji, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 19, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 20 I 1982.

118. Kaczor Andrzej (ur. 30 VII 1944) (Tarnów), członek KZ NSZZ „S” w Zakładach Mięsnych w Tarnowie, internowany 18 XII 198 l - decyzja nr 87/8 l, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

119. Kahl-Stachniewicz Romana (ur. 10 II 1943) (Kraków), ekonomistka, członek KPN, internowana 13 XII 1981 - decyzja nr 333, Gołdap, zwolniona 8 III 1982.

120. Kaleciak Stanisław (ur. l XI 1947 -zm. 13 II 2003) (Nowy Targ), inżynier, etatowy pracownik KZ NSZZ „S” w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 176/81, Załęże, Łupków, zwolniony 17 XI 1982.

121. Kalisz Janusz (ur. l X 1953)(Kraków), pracownik Huty im. Lenina, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym nr 3, internowany 22 XII 1981 - decyzja nr 403, aresztowany 6 I 1982, skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności.

122. Kałyniuk Roman (ur. 25 VI 1950) (Nowy Sącz), kolejarz, przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „S” w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 26/81, Załęże, zwolniony 6 III 1982.

123. Kanciruk Bohdan Marian (ur. 24 IV 1943) (Kraków), inżynier, pracownik stacji RTV w Chorągwicy, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 283, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

124. Kandler Jerzy (ur. 7 IV 1949) (Gorlice), inżynier budownictwa, przewodniczący ZZ Budowlanych w „Stolbudzie” Grybów, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 4/ 81, Załęże, zwolniony 28 XII 1981.

125. Kania Marian (ur. 8 IX 1942) (Kraków), inżynier, wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych KRH, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 355, zwolniony 20 XII 1981, internowany ponownie l IX 1982 - decyzja nr 461, Uherce, zwolniony 24 XI 1982.

126. Karkosza Henryk (ur. 25 V 1953) (Kraków), prawnik, pracownik PKO, kierownik niezależnego Wydawnictwa KOS, członek NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 21, Nowy Wiśnicz, Jaworze, zwolniony 26 V 1982 (współpracownik SB, tw „Monika”).

127. Kawalec Anna (ur. 23 XI 1955) (Kraków), filmoznawca, pracownik etatowy Sekcji Kultury ZR Małopolska, internowana 13 XII 1981 - decyzja nr 303, zwolniona 24 XII 1981, ponownie internowana 18 V 1982 - decyzje nr 452, zwolniona 9 VII 1982.

128. Kita Władysław (ur. 9 II 1951) (Tarnów), rolnik z Jodłowej, członek NSZZ RI „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja 55/81, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

129. Kleszczyńska Barbara (ur. 20 XI 1937) (Kraków), historyk sztuki, przewodnicząca KZ NSZZ „S” w Pracowniach Konserwacji Zabytków, internowana 15 XII 1981 z wezwania - decyzja nr 349, zwolniona 24 XII 1981.

130. Kleszczyński Zdzisław (ur. 20 VIII 1957) (Kraków), student AGH, członek NZS, internowany 16 XII 1981-decyzjanr376, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 7 IV 1982.

131. Klich Bogdan (ur. 8 V 1960) (Kraków), student III r. AM, przewodniczący NZS w AM, internowany 12 I 1982, Załęże, aresztowany 9 III 1982 - decyzja nr 35, proces przed Sądem Wojskowym w Rzeszowie 7 X 1982, uniewinniony.

132. Kloczowski Andrzej Jan (ur. 5 VII 1937) (Kraków), dominikanin, internowany 17 XII 1981 z wezwania - decyzja nr 366, zwolniony 22 XII 1981.

133. Koch Eugeniusz (ur. 5 I 1951) (Kraków), pracownik MO Nowa Huta (do VI 1981), internowany 25 I 1982 - decyzja nr 417, Załęże, zwolniony 13 VII 1982, (TW „Biały”)

134. Kolasa Anna (ur. 2 I 1934) (Tarnów), własne gospodarstwo hodowlane Proszówka gm. Bochnia, działaczka NSZZ RI „S”, internowana 2 I 1982 - decyzja 94/81, Nisko, Gołdap, zwolniona 10 III 1982.

135. Kolczak Edward (ur. 21 VIII 1947) (Zakopane), elektryk, członek KZ NSZZ „S” w „Polsporcie” w Szaflarach, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 39/81, Załęże, zwolniony 8 II 1982.

136. Komorek Władysław (ur. 16 II 1946) (Kraków), inżynier mechanik, Energoprzem Kraków, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 353, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony l II 1982.

137. Kopacz Janusz (ur. 3 VII 1945) (Gorlice), wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”, etatowy pracownik Delegatury w Gorlicach, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 16/81, Załęże, zwolniony 24 XII 1981.

138. Kornhauser Julian (ur. 20 IX 1946) (Kraków), literat, docent w Inst. Filologii Słowiańskiej UJ, członek NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 334, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

139. Kośla Kazimierz (ur. 4 XI 1955) (Tarnów) (Dulcza Mała), rolnik, członek NSZZ RI „S”, internowany 17 IV 1982 - decyzja nr 57/82, Załęże, zwolniony 29 V 1982.

140. Kozieł Andrzej (ur. 6 IV 1953) (Kraków), ślusarz w Hucie im. Lenina, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 359, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 I 1982.

141. Kozień Zdzisław (ur. 22 II 1952) (Kraków), operator, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Walcowni Slabing Huty im. Lenina, członek plenum KRH, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 144, Nowy Wiśnicz, zwolniony 30 XII 1981.

142. Krasnodębski Karol (ur. 3 IX 1929) (Tarnów), inżynier chemik, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Zakładach Mechanicznych „Ponar” w Tarnowie, kierownik Delegatury ZR Małopolska NSZZ „S” w Tarnowie, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 15/81, Załęże, zwolniony 30 IV 1982, ponownie internowany 14 VI 1982 - decyzja nr 61/82, zwolniony 21 VIII 1982, aresztowany IX 1982 Montelupich.

143. Krawczyk Elżbieta (ur. 11 VI 1954), lekarka w Zespole Opieki Zdrowotnej w Rabce, członek krakowskiego SKS (1978-1979), inicjatorka założenia „S” w ZOZ w Rabce, delegatka na I Krajowy Zjazd NSZZ „S”, członek ZR Małopolska, internowana 16 XII 1981 w Kielcach i Gołdapi, zwolniona 12 III 1982.

144. Krowicki Zdzisław (ur. 12 I 1953) (Nowy Targ), założyciel i przewodniczący KZ NSZZ „S” w Państwowym Ośrodku Maszynowym Zaskale, uczestnik głodówki w Akademi Medycznej w Gdańsku w V 1981, pracownik Sekcji Informacji w MKZ Nowy Targ, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 178/81, Załęże, Kielce, zwolniony 7 XII 1982.

145. Krupiarz Władysław (ur. 12 I 1927zm. 26 XII 1996) (Kraków), inżynier w Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, członek Prezydium KZ NSZZ „S” PKP, Sekcja Spraw Pracowniczych, członek ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 302, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 6 II 1982.

146. Krynke Krzysztof Jan (ur. 3 VIII 1950) (Kraków), inżynier konstruktor, Przedsiębiorstwo Państwowe „Żegluga Krakowska”, członek NSZZ „S”, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 255, Nowy Wiśnicz, Załęże zwolniony 16 I 1982.

147. Krysa Tadeusz (ur. 16 XI 1934 - zm. 21 IV 1997) (Tarnów), technik-mechanik, zatrudniony w Woj. Spółdzielni Mleczarskiej Tarnów, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 77/81, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

148. Krzysztofiak Krzysztof (ur. 2 VI 1958) (Kraków), student fizyki UJ, członek NZS, internowany 5 I 1982 - decyzja nr 408, Załęże, aresztowany 9 III 1982, proces przed Sądem Wojskowym w Rzeszowie 7 X 1982, uniewinniony.

149. Krzyściak Jacek (ur. 22 IX 1940) (Zakopane) kierowca, przewodniczący KZ NSZZ „S” taksówkarzy zakopiańskich, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 156/ 81, Załęże, zwolniony 14 I 1982.

150. Kuc Jerzy Stefan (ur. 31 I 1955) (Kraków), elektryk Wydz. Remont. Elektr. Huty im. Lenina, przewodniczący KZ NSZZ „S” na W -21, członek plenum KRH, internowany l3 XII 1981 - decyzja nr 142, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 I 1982.

151. Kucia Marek (ur. 16 II 1957) (Kraków), student prawa UJ, pracownik ZR, internowany 20 XII 1981 - decyzja nr 392, areszt przy ul. Mogilskiej 109, zwolniony 24 XII 1981. (TW „Bart”)

152. Kuczera Jerzy (ur. 13 I 1938) (Kraków), elektryk w Hucie im. Lenina, przewodniczący KZ NSZZ „S” na Wydziale Martenów, przewodniczący KOWzP, internowany 13 XII 1981-decyzjanr 100, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 14 VI 1982.

153. Kukla Wiesław Marek (ur. 20 XI 1945) (Kraków), plastyk, śruciarz w Przeds. Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal 5, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 308, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

154. Kuranda Grażyna (ur. 15 IX 1960) (Nowy Targ), sekretarz Delegatury NSZZ „S” w Nowym Targu, internowana 15 XII 1981 - decyzja nr 181/81, Nisko, Gołdap, zwolniona 12 III 1982.

155. Kurlej Tadeusz (ur. 19 I 1934) (Tarnów), wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” ZM Tarnów, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 8/81, Załęże, zwolniony 29 V 1982.

156. Kurnik Stanisław (ur. 19 X 1951) (Tarnów) (Bochnia), pracownik Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni, członek KZ NSZZ „S”, internowany 23 XII 1981 - decyzja nr 93/81, Załęże, Kielce, zwolniony 15 X 1982.

157. Kuś Ryszard Czesław (ur. 22 VIII 1959) (Kraków), technik mechanik, sekretarz KZ „S” w Wojskowych Zakładach Remontowych, członek KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 328, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 13 VII 1982, ponownie internowany 23 X 1982, zwolniony 27 XI 1982.

158. Kuś Stanisław Marian (ur. 2 II 1940) (Kraków), inżynier informatyk, pracownik KBPDiM „Transprojekt”, sekretarz ZR Małopolska NSZZ „S”, członek KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 316, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 23 VII 1982, ponownie internowany 29 X 1982 - decyzja nr 494, zwolniony 6 XII 1982.

159. Kwiatkowski Krzysztof (ur. 5 XI 1961) (Kraków), introligator w Drukami Narodowej w Krakowie, członek KPN, internowany 29 X 1982 - decyzja nr 495, Kielce, zwolniony 18 XI 1982.

160. Lassota Józef (ur. 24 X 1943) (Kraków), inżynier mechanik, sekretarz KZ NSZZ „S” CeBeA, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 101, Nowy Wiśnicz, aresztowany 23 XII 1981, skazany na 1 rok w zawieszeniu 12 II 1982, internowany ponownie 14 V 1982 - decyzja nr 442, zwolniony 6 VII 1982.

161. Lebiest Ryszard (ur. 20 I 1942) (Kraków), linotypista, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Prasowych Zakładach Graficznych, członek ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981-decyzja nr 286, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 III 1982.

162. Lis Józef (ur. 5 III 1951) (Tarnów), pracownik Woj. Przeds. Wodociągów i Kanalizacji w Bochni, internowany 14 XII 1981 w związku z „wywołaniem zbiegowiska przed siedzibą „S” w Bochni - decyzja nr 84/81, Załęże, zwolniony 13 II 1982.

163. Luberacka Maria Hanna (ur. 25 IV 1942) (Kraków), pracownik Domu Kultury Huty im. Lenina, przewodnicząca KZ NSZZ „S” Oddział Hoteli, internowana 13 V 1982 - decyzja nr 446, zwolniona 2 VII 1982.

164. Lusiński Zbigniew (ur. 4 V 1952) (Kraków), prawnik, pracownik Sekcji Interwencji ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 20 XII 1981 - decyzja nr 390, KW MO MogiIska, zwolniony 24 XII 1981.

165. Labuz Kazimierz (ur. 12 XII 1947) (Nowy Sącz), mgr geografii, przewodniczący NSZZ „S” w Mszanie Dolnej, członek PAX-u, „utrzymuje kontakty z b. członkami ugrupowań antysocjalistycznych m.in. z KOR-em”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 140/81, Załęże, Kielce, zwolniony 19 XI 1982.

166. Łączak Czesław (ur. 16 XI 1954)(Dębica), internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 52/81, Załęże, zwolniony 15 III 1982.

167. Łenyk Zygmunt Stanisław (ur. 13 II 1950) (Kraków), psycholog w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, członek KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 72, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 III 1982.

168. Łoziński Edward Franciszek (ur. 3 XII 1943), murarz, członek NSZZ „S”, Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe nr 3, internowany 23 XII 1981 - decyzja nr 404, zwolniony 26 I 1982.

169. Łuczywo Bronisław Kacper (ur. l I 1933) (Wawrzeńczyce), rolnik, przewodniczący WKZ NSZZ RI „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 108, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 11 II 1982.

170. Macedoński Adam Jan (ur. 29 I 1931) (Kraków), artysta grafik, członek KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 74, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

171. Machowski Jerzy (ur. 16 VI 1958) (Kraków) operator w Hucie im. Lenina, internowany 13 XII 1981-decyzja nr 153, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 31 XII 1981.

172. Machowski Józef (ur. 26 V 1943) (Kraków), laborant w Hucie im. Lenina, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 383, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 I 1982.

173. Machowski Marek (ur. 26 XII 1954) (Gorlice), frezer, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik” w Gorlicach, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 71/ 81, Załęże, zwolniony 4 III 1982.

174. Maciejowski Krzysztof Antoni (ur. 2 X 1949) (Kraków), pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, członek KZ NSZZ „S”, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 345, Nowy Wiśnicz,  Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

175. Majdzik Mieczysław (ur. 20 II 1929 - zm. 3 IX 2002) (Skawina), rencista, członek KPN, inicjator powołania NSZZ „S” w Elektrowni Skawina, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 70, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 VII 1982.

176. Majdzik Ryszard (ur. 20 VII 1958) . (Skawina), robotnik, przewodniczący KZ NSZZ „S” w „Elbudzie”, członek KPN, członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 71, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 27 IX 1982.

177. Maleszka Lesław (ur. 15XI 1952)(Kraków), pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, pracownik SI ZR Małopolska, internowany 26 I 1982 - decyzja nr 11, Jaworze, Darłówek, zwolniony 14 VI 1982 (współpracownik SB - m.in. tw „Return”).

178. Marchewczyk Wojciech (ur. 23 IV 1951) (Kraków), mgr inż. leśnik, pracownik naukowy AGH, członek NSZZ „S”, internowany 25 XI 1982 - decyzja nr 499, zwolniony 6 XII 1982.

179. Marsiske Bernard (ur. 22 VII 1952) (Nowy Sącz), działacz Niezależnych Związków Zawodowych MO (zwolniony ze służby 20 VI 1981), internowany 19 XII 1981 - decyzja nr 187/81, Załęże, zwolniony 22 III 1982.

180. Martyniak Wacław (ur. 5 III 1936) (Zakopane), dyżurny ruchu, przewodniczący KZ NSZZ „S” na stacji PKP w Zakopanem, internowany 13 XII 1981 - decyzja 150/81, Załęże, Uherce, Kielce, zwolniony 27 IX 1982.

181. Marzec Piotr (ur. 20 VI 1954) (Wieliczka), technik elektryk, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Kopalni Soli w Wieliczce, członek MKZ, internowany 6 I 1982 - decyzja nr 103, Załęże, zwolniony 14 VI 1982.

182. Maślanka Franciszek (ur. 18 V 1943) (Wola Radziszowska), sekretarz Zarządu WKZ NSZZ RI, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 327, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 11 II 1982.

183. Mateja Józef (ur. 4 III 1934) (Tarnów) (Pustków), rewident w Zakładach Tworzyw Sztucznych Pustków, członek KZ NSZZ „S”, internowany 2 II 1982 - decyzja nr 53/82, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

184. Mazurkiewicz Wiesław (ur. 6 IV 1939) (Kraków-Nowa Huta), pracownik Huty im. Lenina - ZB-2, członek KZ NSZZ „S” na wydziale, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 384, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

185. Mędrek Stanisław (ur. 9 XI 1934) (Kraków), nauczyciel VII LO w Krakowie, członek „S”, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 394, zwolniony 13 I 1982.

186. Michalik Krzysztof (ur. 8 VIII 1957) (Nowy Sącz), wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 27/81, Załęże, zwolniony 26 IV 1982.

187. Mielnik Julian (ur. 10 VII 1929 - zm. 25 III 1996) (Kraków), ślusarz-rusznikarz, członek KZ NSZZ „S” w Wojskowych Zakładach Remontowych, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 1 II 1982 - decyzja nr 330.

188. Mikulec Waldemar Józef (ur. 18 III 1962 - zm. 17 XI 1994) (Przysietnica, gmina Sto Sącz), student UJ, członek NZS, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 336, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

189. Miodowicz Konstanty Bronisław (ur. 9 I 1951) (Kraków), etnograf, przewodniczący KOWzaP na UJ, członek KU NZS UJ, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 47, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 VII 1982.

190. Mirowski Marian (ur. 8 IX 1953) (Kraków), elektronik, pracownik Huty im. Lenina, pracownik Sekcji Informacji KRH HiL, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 324, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 III 1982.

191. Miśkowiec Paweł (ur. 30 IX 1953) (Kraków), dyżurny nastawiacz, członek KZ NSZZ „S” w Lokomotywowni Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 301, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 I 1982.

192. Modelski Wojciech (ur. 9 I 1960) (Kraków), student prawa UJ, członek NZS, internowany 29 I 1982 - decyzja nr 29, Załęże, Kielce, zwolniony 7 VII 1982.

193. Mohl Jerzy (ur. 9 XI 1963) (Kraków), uczeń IV klasy XIV LO, internowany 15 XII 1981-decyzja nr 344, Nowy      Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VI 1982.

194. Mojek Wacław (ur. 7 XI 1958) (Tarnów), pracownik Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, współpracownik KSS KOR, redaktor „Wiadomości Tarnowskich”, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 3/81, Załęże, Kielce, zwolniony 15 X 1982.

195. Mojek Zbigniew (ur. 6 VII 1956) (Tarnów), członek NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 4/81, Załęże, zwolniony 8 II 1982.

196. Molczyk Władysław (ur. 12 IV 1914 - zm. 30 XII 1993) (Tarnów) (Wierzchosławice), rolnik, członek NSZZ RI ,,s”, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 81/ 81, Załęże, zwolniony 9 I 1982.

197. Motyka Teresa (ur. 3 X 1944) (Kraków), sekretarka, pracownik etatowy Sekcji Kultury ZR Małopolska NSZZ „S”, internowana 13 XII 1981 - decyzja nr 310, Kielce, Gołdap, zwolniona I III 1982.

198. Mroczka Jerzy (ur. 14 X 1934) (Nowy Targ), lekarz w szpitalu w Nowym Targu, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 8/81, Załęże, zwolniony 15 II 1982.

199. Mrowca-Ciulacz Józef (ur. 14 I 1951) (Zakopane), członek Zarządu Woj. NSZZ „Solidarność Wiejska”, organizator „Solidarności Wiejskiej” na terenie Olczy, internowany 13 XII 1981-decyzja nr 166/ 81, Załęże, zwolniony 6 I 1982.

200. Mróz Adam (ur. 8 VI 1955) (Kraków), technik elektryk, pracownik etatowy ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany l IX 1982 - decyzja nr 468, Uherce, zwolniony 16 IX 1982.

201. Muniak Anna (ur. 9 VII 1951) (Kraków), przewodnicząca KZ NSZZ „S” Drukarni Narodowej, internowana 14 XII 1981 - decyzja nr 292, Kielce, Gołdap, zwolniona 28 IV 1982.

202. Murzewski Władysław Zbigniew (ur. 26 XI 1955) (Kraków), inżynier elektronik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRH, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 141, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 14 VI 1982.

203. Mytnik Halina (ur. 20 IV 1935) (Kraków), KZ „S” AGH, we wrześniu 1981 sekretarz Uczelnianego Komitetu Strajkowego, internowana 16 XII 1981 w AGH - decyzja nr 379, Kielce, Gołdap, Darłówek (od 3/4 III 1982), zwolniona 7 VI 1982.

204. Naruszewicz Krzysztof (ur. 23 VII 1955) (Kraków), inżynier mechanik, inspektor BHP Huty im. Lenina, członek KRH, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 147, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 4 VI 1982.

205. Nelicki Aleksander Józef(ur. 24 II 1958) (Kraków), student psychologii UJ, członek NZS, internowany 5 I 1982 - decyzja nr 407, Załęże, zwolniony 26 VI 1982.

206. Niemiec Stanisław (ur. 22 III 1935) (Tarnów), technik mechanik, przewodniczący KZ ,S' w „Stomil” Dębica, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 23/81, Załęże, Uherce, zwolniony 23 IX 1982.

207. Niemirski Wacław (ur. 7 VI 1933) (Tarnów) (Bochnia), pracownik Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Bochni, internowany 17 XII 1981 - decyzja nr 59/82, Załęże, zwolniony 30 XII 1981, aresztowany od 30 XII 1981 do 12 I 1982, ponownie internowany 20 V 1982, Załęże, Kielce, zwolniony 5 XI 1982.

208. Niżnik Antoni (ur. 30 VII 1947) (Kraków), inżynier, Spółdzielnia Inwalidów im. Manifestu Lipcowego, członek NSZZ „S”, internowany l X 1982 - decyzja 489, Kielce, zwolniony l XII 1982.

209. Nosalski Kazimierz (ur. 13 IX 1943) (Kraków), tokarz, pracownik Huty im. Lenina, przewodniczący „S” na Wydziale W -17, członek plenum KRH, internowany 26 VI 1982 - decyzja nr 454, zwolniony 13 VII 1982.

210. Nowacki Wieńczysław Jacek (ur. 2 X 1951) (Dwernik, gm. Lutowiska) (Krosno), rolnik, wiceprzewodniczący NSZZ RI „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja  nr 332, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 13 VII 1982.

211. Nowak Edward Edmund (ur. 16 XI 1950), członek KRH NSZZ „S” w Hucie im. Lenina w Krakowie. Internowany (ukrywał się) 13 I 1982 do 19.01.1982, - decyzja 267, po czym aresztowany, i skazany na 3,5 roku więzienia, z art. 46.ust.2 i art. 48 ust.4 dekretu o stanie wojennym. Zwolniony 08.08.1983 (AŚl. ul. Mogilska, ul. Montelupich w Krakowie, ZK w Raciborzu, ZK w Strzelcach Opolskich, ZK Wrocław, ZK Strzelin..

212. Nowak Jan Wojciech (ur. 28 III 1920) (Kraków), rolnik, członek Prez. WKZ NSZZ „S” RI (Kraków), internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 260, Nowy Wiśnicz, szpital Montelupich, zwolniony 24 XII 1981.

213. Oberc Wojciech (ur. 11 II 1960) (Kraków), pracownik Biura Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, członek KPN, internowany 29 X 1982 - decyzja nr 493, Kielce, zwolniony 24 XI 1982.

214. Ochab Wacław (ur. 5 IV 1955) (Gorlice), pracownik Spółdzielni Inwalidów „Cel” w Gorlicach, przewodniczący Delegatury NSZZ „S” w Gorlicach, członek KPN, internowany 13 XII 1981-decyzja nr 162/81, Załęże, zwolniony 2 IV 1982.

215. Ogorzałek Krzysztof Aleksander (ur. 6 VIII 1954) (Kraków), motorniczy, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 314, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VI 1982.

216. Opiło Henryk (ur. 29 XI 1952) (Nowy Sącz), pracownik PPZUK-P, przewodniczący Komisji NSZZ „S” w Krynicy, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 172/ 81, Załęże, zwolniony 26 III 1982.

217. Ornawka Stanisław (ur. 11 VII 1935) (Dębica), pracownik Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, kierownik Delegatury NSZZ „S” w Dębicy, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 51/81, Załęże, zwolniony 14 VII 1982.

218. Osika Adam Kazimierz (ur. 3 III 1953) (Kraków), inżynier mechanik, członek KZ NSZZ „S” w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 289, Nowy Wiśnicz, zwolniony 29 I 1982.

219. Osika Piotr (ur. 28 X 1923), Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 352, Nowy Wiśnicz, zwolniony 30 XII 1981.

220. Ostałowski Jerzy (ur. 14 IV 1944) (Kraków), operator, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Walcowni Drobnej Drutu i Taśm Huty im. Lenina, członek plenum KRH, internowany l IX 1982 - decyzja nr 462, Uherce, zwolniony 24 XI 1982.

221. Owczarek Krzysztof (ur. 19 VIII 1953) (Nowy Targ), inżynier elektr., przewodniczący Sekcji Informacji i członek Prezydium KZ NSZZ „S” przy Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale”, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 175/81, Załęże, zwolniony 26 IV 1982.

222. Ozorowski Robert (ur. 1 I 1958) (Nowy Targ), fotoreporter, etatowy pracownik Delegatury ZR Małopolska „S” w Nowym Targu, uczestnik głodówki w Akademii Medycznej w Gdańsku w V 1981, internowany - decyzja nr 173/81, 15 XII 1981, Załęże, Kielce, zwolniony 14 XII 1982.

223. Pakoński Krzysztof (ur. 20 IX 1948) (Kraków), inż. mechanik, pracownik CeBeA, przewodniczący KZ NSZZ „S”, przewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ „S” Regionu Małopolska, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 325, Nowy Wiśnicz, areszt. 23 XII 1981.

224. Palczewski Stanisław Władysław (ur. 21 VI 1935) (Kraków), likwidator szkód w PZU, członek KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 69, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 23 VII 1982.

225. Paluch Jan Roman (ur. 10 II 1943) (Kraków), inżynier, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 290, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 I 1982.

226. Pawlak Danuta (ur. 12 II 1957) (Kraków), studentka V r. filologii pol., członek NZS, internowana 17 XII 1981 - decyzja nr 387, zwolniona 24 XII 1981.

227. Pawlik Jerzy (ur. 14 VII 1930), (Kraków), pracownik Elektrociepłowni (Energoprzem-Kraków), przewodniczący KZ NSZZ „S”, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 382, Nowy Wiśnicz, aresztowany 4 I 1982.

Z28. Pawłowski Henryk (ur. 21 VIII 1949), inżynier elektronik, przewodniczący Komisji Porozumiewawczej NSZZ „S” przy Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych w Nowym Sączu, członek Komitetu Koordynacyjnego przy PDOKP, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 29/ 81, Załęże, zwolniony 4 V 1982.

229. Pawłowski Ryszard (ur. 15 I 1946) (Nowy Sącz), pracownik Polskich Kolei Państwowych, członek NSZZ „S” w Wagonowni w Nowym Sączu, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 157/81, Załęże, zwolniony 8 II 1982.

230. Petlic Edward Władysław (ur. 11 IX 1924) (Kraków), operator w Hucie im. Lenina, członek Prezydium KRH, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 132, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 1 III 1982.

231. Petlicki Janusz (ur. 2 I 1954) (Kraków), inżynier, pracownik działu kontroli Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kraków, członek NSZZ „S”, internowany 16 IX 1982 - decyzja nr 488, Kielce, zwolniony 6 XII 1982.

232. Piecuch Aleksander (ur. 12 XII 1961) (Gorlice-Kraków), student II r. Wydziału Maszyn Górniczo-Hutniczych AGH, działacz NZS, zatrz. w HiL, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 370, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 9 I 1982, ponownie internowany 12 V 1982 - decyzje nr 441, zwolniony 7 VII 1982.

233. Piekałkiewicz Antoni (ur. 9 X 1949) (Kraków), pracownik MPK, członek KPN, internowany 11 XI 1982 - decyzja nr 498, Kielce, zwolniony 24 XI 1982.

234. Piekarczyk Zbigniew (ur. 5 X 1938) (Nowy Targ), działacz NSZZ „S” w Wytwórni Nart „Polsport” w Szaflarach, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 45/ 81, Załęże, zwolniony 4 I 1982.

235. Piekarski Jerzy Roman (21 I 1954 zm. 30 VII 2003) (Kraków), dziennikarz „Głosu Nowej Huty”, red. nacz. „Obserwatora Robotniczego”, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 362, Nowy Wiśnicz, Załęże, aresztowany 9 III 1982, proces przed Sądem Wojskowym w Rzeszowie 7 X 1982, uniewinniony. Emigrował do USA i zmarł w Kalifornii.

236. Piekarz Józef Franciszek (ur. 20 I 1935) (Nowy Sącz), wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Nowym Sączu, członek PZPR, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 34/81, Załęże, zwolniony 13 I 1982.

237. Piekarz Tadeusz (ur. 27 X 1941) (Kraków), ekonomista, pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Krakowie, członek Prez. Zarządu Regionu NSZZ „S” (wiceprzewodniczący ZR Małopolska), KZ NSZZ „S” WSK Kraków, internowany 13 V 1982 - decyzja nr 444, Załęże (od 15 V 1982), Kielce (od 26 V 1982), aresztowany 6 XI 1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, przewieziony do Krakowa, 9 XI 1982 postawiony w stan oskarżenia za działalność w okresie 13 XII 1981-13 V 1982, postanowieniem Sądu Wojskowego Okręgu Warszawskiego zwolniony warunkowo 27 I 1983.

238. Pierzchała Janusz (ur. 4 V 1954) (Kraków), absolwent filologii polskiej, etatowy pracownik (drukarz) w KRH, internowany 26 II 1982 - decyzja nr 12, Kielce, zwolniony 23 VII 1982.

239. Piksa Władysław (ur. III 1939) (Nowy Sącz) (Czerniec, gm. Łącko), rolnik, przewodniczący Komitetu Gminnego NSZZ RI „S” w Łącku, następnie przewodniczący Rady Woj. NSZZ RI „S” w Nowym Sączu, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 161/81, Załęże, zwolniony 6 III 1982.

240. Pilch Józef (ur. 6 III 1949), przewodniczący KZ NSZZ „S” w NPIP Montin, internowany 23 XII 1981 - decyzja nr 113, aresztowany 24 XII 1981.

241. Piwek Władysław (ur. 15 II 1938) (Kraków), przewodniczący KZ NSZZ „S” w Wojskowych Zakładach Remontowych, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 329, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony l II 1982.

242. Polkowski Jan Kazimierz (ur. 101 1953) (Kraków), polonista, członek NSZZ „S”, pracownik etatowy Ośrodka PrasowoWydawniczego ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 44, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

243. Postawka Ryszard (ur. 26 XII 1953) (Nowy Targ), inżynier, artysta plastyk, członek Prezydium NSZZ ,,S” Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale”, internowany 13 XII 1981 decyzja nr 41/81, w Załężu i Uhercach, zwolniony 17 XI 1982.

244. Pyrczak Roman (ur. 16 VI 1938) (Kraków), dziennikarz, Kombinat Budownictwa Mieszkaniowego „Zachód”, internowany 19 XII 1981 - decyzja 118, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 10 III 1982.

245. Pyzik Ryszard (ur. 9 I 1960) (Kraków), student I r. Akademii Ekonomicznej, członek KPN, internowany 3 IX 1982 - decyzja nr 486, Uherce, zwolniony 22 IX 1982.

246. Rakowiecki Jacek (ur. 28 XI 1959) (Kraków), student teatrologii UJ, członek SKS, pracownik etatowy ZR Małopolska, internowany 4 I 1982 - decyzja nr 24, Załęże, zwolniony 26 V 1982.

247. Rapff Tadeusz (ur. 15 I 1925) (Kraków), lekarz mikrobiolog w Państwowym Szpitalu Klinicznym, członek NSZZ „S”, internowany 22 XII 1981 - decyzja nr 388, zwolniony 24 XII 1981.

248. Rey Paweł (ur. l XI 1954) (Kraków), inżynier mechanik, członek NSZZ „S”, internowany 28 VIII 1982 - decyzja nr 477, Uherce, zwolniony 25 X 1982.

249. Robotycki Czesław (ur. 2 XI 1944) (Kraków), pracownik nauk. Katedry Etnografii UJ, internowany 15 IX 1982 - decyzja nr 487, Kielce, zwolniony 6 XII 1982.

250. Rogowski Jacek (ur. 4 VIII 1942) (Nowy Sącz), inżynier, kierownik wydziału w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych, członek „S”, 14 XII 1981 nie podjął pracy i wzywał innych do strajku, wyrzucony z pracy i internowany 14 XII 1981  decyzja nr 148/81, Załęże, zwolniony 8 III 1982.

251. Rokita Jan Maria (ur. 18 VI 1959) (Kraków), student IV r. prawa UJ, przewodniczący KU NZS, internowany 23 I 1982 - decyzja nr 54, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

252. Ropska-Karbowniczek Halina (ur. 7 VII 1937) (Kraków), członek KZ NSZZ „S” AGH, internowana 16 XII 1981 - decyzja nr 380, zwolniona 24 XII 1981.

253. Rospond Marek (ur. 3 VII 1957) (Kraków), student matematyki UJ, internowany 20 I 1982 - decyzja nr 30, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

254. Rupiński Dariusz (ur. 28 XI 1960) (Zielkowice-Kraków), student III r. Wydz. Elektrycznego AGH, członek NZS, uczestnik strajku w HiL, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 373, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

255. Rusznica Jan (ur. 11 II 1929) (Dębica), przewodniczący KZ DZOS „Stomi1” w Dębicy, internowany 13 XII 1981 – decyzja nr 6/81, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

256. Rybowicz Jan (ur. 26 V 1949) (Tarnów), literat, członek ZLP, zam. Lisia Góra, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 5/ 81, Załęże, zwolniony 8 III 1982.

257. Rzemieniec Tadeusz (ur. 25 1 1951) (Limanowa), pracownik Rejonu Dróg Publicznych, kierownik Delegatury ZR Małopolska NSZZ „S” w Limanowej, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 163/ 81, Załęże, zwolniony 4 I 1982.

258. Sackiewicz-Steckiewicz Włodzimierz (ur. 13 V 1955 - zm. 27 X 1987) (Kraków), pracownik etatowy Sekcji Kultury ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 V 1982 - decyzja nr 445, Załęże, zwolniony 23 VII 1982.

259. Sajboth Krzysztof (ur. 17 VIII 1949) (Kraków), pracownik Huty im. Lenina, Sekcja Interwencji KRH, internowany 15 V 1982 - decyzja nr 266, Kielce, zwolniony 13 VII 1982.

260. Sajdak Grzegorz (ur. 6 V 1953) (Nowy Sącz), tokarz w Sądeckich Zakładach Elekrowęglowych, przewodniczący Delegatury w Nowym Sączu, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 184/81, Załęże. zwolniony 3 IV 1982.

261. Sawa Józef (ur. 19 V 1926 - zm. 18 VIII 1987) (Kraków), Pracownik Walcowni P60, przewodniczący KZ NSZZ „S” na Zgniataczu w HiL, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 137, Wiśnicz, szpital Montelupich, Załęże, zwolniony 9 III 1982.

262. Schoen Tomasz Karol (ur. 7 X 1956) (Kraków), socjolog, pracownik etatowy Sekcji Informacji ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 39, Nowy Wiśnicz, Jaworze, zwolniony 28 IV 1982.

263. Serwan Ireneusz (ur. 6 X 1925) (Kraków), nauczyciel akademicki AGH, członek KZ NSZZ „S”, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 377, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony I III 1982.

264. Siatka Adam (ur. 30 V 1953) (Kraków), pracownik Zakładu Koksochemicznego HiL, członek NSZZ „S”, internowany l IX 1982 - decyzja nr 483, Uherce, zwolniony 15 X 1982.

265. Siciński Michał (ur. 23 III 1948) (Kraków), filozof, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych AGH, członek KZ NSZZ „S”, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 63, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

266. Sieja Witold Jan (ur. 17 XII 1920 - zm. 10 III 2002) (Żydów, gm. Igołomia), członek NSZZ RI „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 258. Nowy Wiśnicz, szpital Montelupich, zwolniony 24 XII 1981.

267. Sierotwińska-Rewicka Maria (ur. 12 VI 1947) (Kraków), polonistka, nauczycielka w XIII LO, pracownik Sekcji Informacji ZR Małopolska „S”, członek redakcji „Gońca Małopolskiego”, internowana 13 XII 1981 - decyzja 59, Kielce, Gołdap (od 3/4 III 1982) Darłówek, zwolniona 9 VII 1982.

268. Sikoń Jan (ur. 27 IV 1949) (Limanowa), inżynier rolnik, działacz NSZZ RI „S” w Łukowicy, członek Zarządu Woj. NSZZ RI „S”, uczestnik strajku w Ustrzykach, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 154/ 81, Załęże, zwolniony 6 III 1982.

269. Sikora Andrzej (ur. 2 VIII 1945) (Tarnów), informatyk, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Zakładach Azotowych im. Dzierżyńskiego w Tarnowie, członek ZR Małopolska „S”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

270. Sikora Wacław (ur. 5 VI 1948) (Kraków), elektromonter WGT „Pol gaz” Tarnów, przewodniczący ZR Małopolska NSZZ „S” , internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 273, osadzony w Iławie, 27 III 1982 dołączony do internowanych z Krakowa, Załęże, Łupków, zwolniony 20 XII 1982.

271. Simajehel Stefan (ur. 25 X 1944) (Tarnów), technik-mechanik, pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie, internowany 14 XII 1981-decyzjanr76/81, Załęże, zwolniony 13 II 1982.

272. Skalski Władysław (ur. 25 III 1941) (Nowy Targ), przewodniczący KZ NSZZ „S” Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale”, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 44/81, Załęże, zwolniony 13 III 1982.

273. Skóra Jan Zbigniew (ur. 31 V 1956) (Kraków), inżynier, członek KZ NSZZ „S” w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 52, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 26 V 1982.

274. Skrobotowicz Jacek (ur. 18 VI 1944) (Kraków), plastyk, członek NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja 15, szpital na Montelupich, Załęże, zwolniony l II 1982. 

275. Smagowicz Jacek (ur. 8 VII 1943) (Kraków), pracownik Polmozbytu, przewodniczący KZ NSZZ „S”, pracownik etatowy ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 21 IV 1982 - decyzja nr 306, Załęże, zwolniony 1 X 1982.

276. Smoleń Władysław (ur. 8 VIII 1947) (Tarnów), technik-mechanik w Chłodni Składowej w Tarnowie, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 78/81, Załęże, zwolniony 24 XII 1981.

277. Solak Zbigniew Adam (ur. 28 I 1953 zm. 13 XI 2004) (Kraków), historyk, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „S” w Archiwum Państwowym w Krakowie, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 90, Nowy Wiśnicz, Załęże, aresztowany 9 III 1982, uniewinniony w procesie przed Sądem Wojskowym w Rzeszowie 7 X 1982.

278. Solecki Wiesław (ur. 17 I 1938 - zm. 21 II 2000) (Nowy Targ), przewodniczący KZ NSZZ „S” w Wytwórni Nart „Polsport” w Szatlarach, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 46/81, Załęże, zwolniony 2 III 1982.

279. Sonik Bogusław Andrzej (ur. 3 XII 1953) (Kraków), prawnik, współpracownik KSS KOR, współzałożyciel SKS, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 17, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 15 X 1982.

280. Sotwin Zenon (ur. 20 IV 1961) (Kraków), student AGH, członek NZS, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 371, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

281. Sowa Wiktor (ur. 17 I 1941 ) (Nowy Targ), członek KZ NSZZ „S” w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 42/81, Załęże, zwolniony 21 XII 1981.

282. Starkei Janusz Edward (ur. 24 VI 1952) (Kraków), kierowca, baza transportu KZ AGD „Domgos”, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 351, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 4 VI 1982.

!83. Staszczak Aleksander Józef (ur. 2 III 1941) (Kraków), przewodniczący KZ NSZZ „S” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, członek Robotniczego Ruchu Narodowego - KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 312, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

284. Stawiarski Roman (ur. 9 VIII 1943) (Gorlice), technik, przewodniczący KZ NSZZ „S” Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 11/81, Załęże, zwolniony 11 I 1982.

285. Stelmach Bogdan (ur. 18 VII 1957) (Kraków), elektryk, pracownik Huty im. Lenina, członek KRH, internowany 13 V 1982 - decyzja nr 449, Załęże, Kielce, Łupków, zwolniony 15 X 1982.

286. Stolarczyk Krzysztof (ur. 23 IX 1962) (Kraków), elektromonter w Szpitalu Psychiatrycznym (ul. Skarbowa 4), internowany 1 IX 1982 - decyzja nr 473, Uherce, zwolniony 15 X 1982.

287. Strach Ryszard (ur. 16 X 1956) (Tarnów), tokarz, pracownik Fabryki Silników Elektrycznych „Tamel”, członek KZ NSZZ „S”, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 11/81, Załęże, zwolniony 24 VII 1982.

288. Strama-Obrochta Władysława (ur. 20 X 1940) (Zakopane), nauczycielka, przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji NSZZ „S” w Zakopanem, internowana 30 XII 1981 - decyzja nr 185/81, Gołdap, zwolniona 29 IV 1982.

289. Suchorowska-Śliwińska Danuta (31 III 1930), skrzypaczka w Filharmonii, przew. KZ NSZZ „S”, współpracownik „Gońca Małopolskiego”, internowana 17 XII 1981 - decyzja nr 365, zwolniona 24 XII 1981.

290. Sukiennik Wojciech Wincenty (ur. 22 I 1956) (Kraków), inżynier, redaktor „Krzyża Nowohuckiego”, członek CHWLP, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 91, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 VII 1982.

291. Sułkowski Antoni (ur. 18 III 1931 - zm. 13112004) (Limanowa) (Łososina Górna), przewodniczący KZ NSZZ „S” w Łososińskich Zakładach Przemysłu Drzewnego, członek ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 158/ 81, Załęże, zwolniony 2 IV 1982.

292. Surowiecka Janina (ur. 7 III 1953) (Tarnów), inżynier meliorant w Przedsiębiorstwie Budow. Rolniczego w Brzesku, internowana 14 XII 1981 - decyzja nr 68/ 71, Nisko, Gołdap, zwolniona 29 IV 1982.

293. Surowiecka Maria (ur. 19 XI 1945) (Tarnów), przewodnicząca KZ NSZZ „S” w Fabryce Opakowań Blaszanych w Brzesku, internowana 13 XII 1981 - decyzja nr 53/81, Nisko, Gołdap, zwolniona 9 IV 1982.

294. Swałtek Jacek (ur. 7 IV 1948) (Kraków), technik, pracownik PRK nr 9, członek NSZZ „S”, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 399, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 14 VI 1982.

295. Swoboda Jerzy (ur. 23 IV 1958) (Kraków-Piekary Śląskie), student IV r. AGH, członek NZS, internowany 16 XII 1981 - decyzja ni 368, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 1 III 1982.

296. Syryjczyk Tadeusz (ur. 9 II 1948) (Kraków), pracownik naukowy w Instytucie Informatyki AGH, członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „S” Małopolska, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 322, Iława, Załęże, zwolniony 23 VII 1982.

297. Szajna Zenon (ur. 4 11952 - zm. 21 X 2000) (Nowy Sącz), inżynier w Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych „Nowomag”, uczestnik strajku okupacyjnego w nowosądeckim Ratuszu w 1981, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” w „Nowomagu”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 211/81, Załęże, zwolniony 2 IV 1982.

298. Szczepański Andrzej (ur. 2 X 1941) (Kraków), prodziekan Wydziału Geologicznego AGH, członek NSZZ „S”, internowany 16XII 1981 - decyzja nr 374, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 21 I 1982.

299. Szczybalski Krzysztof (ur. 3 III 1952) (Kraków), motorniczy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, internowany po strajku na AGH 17 XII 1981 - decyzja nr 341, Nowy Wiśnicz, zwolniony 30 XII 1981.

300. Szeremeta Jacek (ur. 22 VIII 1939) (Kraków), nauczyciel matematyki XV LO, członek NSZZ „S”, internowany 1 IX 1982 - decyzja nr 474, Uherce, zwolniony 15 X 1982.

301. Szewczuk Czesław (ur. 4 VII 1951) (Kraków), ślusarz, Walcownia Huty im. Lenina, wiceprzewodniczący Sekcji Informacji KRH, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 265, Nowy Wiśnicz, Załęże, Łupków, zwolniony 24 XI 1982.

302. Szkaradek Andrzej (ur. 6 VII 1948) (Nowy Sącz), ślusarz, pracownik Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych „Nowomag” w Nowym Sączu, przewodniczący KZ NSZZ „S” w NFUG „Nowomag”, wiceprzewodniczący Delegatury w Nowym Sączu, członek ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 22/81, Załęże, Uherce, Łupków, zwolniony 16 XI 1982.

303. Szopiński Wojciech (ur. 23 III 1937) (Nowy Targ), mgr prawa, przewodniczący Sekcji Interwencji KZ NSZZ „S” przy WSS Społem w Nowym Targu, członek zarządu Delegatury w Nowym Targu, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 43/ 81, Załęże, zwolniony 2 III 1982.

304. Szpara Władysław (ur. 27 VI 1943) (Tarnów) (Dębica), kierowca, pracownik DZOS „Stomil” w Dębicy, internowany 25 I 1982, Załęże, zwolniony 5 III 1982 - decyzja nr 95/82.

305. Szuba Władysław (ur. 30 XI 1943) (Nowy Targ), członek prezydium KZ NSZZ „S” w NZPS „Podhale”, internowany 10 V 1982 - decyzja nr 74/82, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

306. Szwabowski Jan Paweł (ur. 22 VI 1937) (Kraków), elektryk, członek KZ NSZZ „S” w KZE „Telpod”, internowany 22 XII 1981 - decyzja nr 402, aresztowany w kilka dni później.

307. Szwed Anna (ur. 3 III 1955 - zm. 28 I 2002), (Kraków) polonistka, członek SKS, współpracownik KSS KOR, członek ZR Małopolska, kierownik Wszechnicy Związkowej, internowana 13 XII 1981 - decyzja nr 25, Kielce, Gołdap, zwolniona 2 VII 1982.

308. Szwiec Krzysztof (ur. 27 II 1954) (Tarnów-Bochnia) pracownik umysłowy, przew. Samorządu w HiL Oddział Bochnia, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 89/81, Załęże, zwolniony 24 II 1982, aresztowany 2 IV 1984.

309. Szymański Ryszard (ur. l V 1960) (Kraków-Zdziechowice), student III r. AGH, członek NZS, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 372, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 I 1982.

310. Śmigielski Zbigniew Ryszard (ur. 8 I 1948) (Kraków) (Drabin), rolnik, członek NSZZ „S” i KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 335, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

311. Świder Piotr (ur. 28 IV 1960) (Kraków), student II r. Politechniki Krakowskiej, członek KPN, internowany 29 X 1982 - decyzja nr 496, Kielce, zwolniony 24 XI 1982.

312. Świerz Łukasz (ur. 27 X 1956) (Kraków), student UJ, członek NZS, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 36, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

313. Tatara Stanisław Franciszek (ur. 28 X 1945) (Kraków), przewodniczący KZ NSZZ „S” w Fabryce Domów - „FADOM” w Bieżanowie, członek KPN, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 264, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

314. Tomasik Marek (ur. 2 VII 1952) (Nowy Sącz), wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” Sądeckich Zakładów Elektro-Węglowych, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 14 I 1982 - decyzja nr 169/81.

315. Trytko Jerzy (ur. 26 IX 1935) (Tarnów), pracownik Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni, członek KZ NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 10/ 81, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

316. Tuszyński Stefan (ur. 5 XII 1943) (Tarnów), pracownik DZOS „Stomil” w Dębicy, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 62/81, Załęże, zwolniony 24 IV 1982.

317. Tutaj Mieczysław (ur. 9 V 1950) (Tarnów), brygadzista w Zakładach Azotowych w Tarnowie, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 51/81, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

318. Urban Jan (ur. 15 III 1958) (Tarnów) (Jodłowa ki Tarnowa), rolnik indywidualny, członek NSZZ RI „S”, internowany 23 XII 1981 - decyzja nr 92/81, Załęże, zwolniony 11 I 1982.

319. Urban Stanisław (ur. 9 IX 1932) (Kraków), technik mechanik, pracownik w Krakowskich Zakładach Armatur, członek KZ NSZZ „S”, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 346, zwolniony 17 XII 1981.

320. Warchał Andrzej Stanisław (ur. 16 III 1943) (Kraków), aktor kabaretu „Piwnica pod Baranami”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 82, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 I 1982.

321. Warchałowski Andrzej (ur. 30 XI 1946) (Kraków), dziennikarz TVP, przewodniczący KZ Ośrodka RTV w Krakowie, internowany 18 XII 1981 - decyzja nr 291, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 7 VI 1982.

322. Wawrzycki Andrzej (ur. 10 II 1951) (Kraków), inżynier ceramik, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Instytucie Obróbki Skrawaniem, członek ZR Małopolska, internowany 15 XII 1981 - decyzja nr 315, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 I 1982.

323. Wąsik Leszek (ur. 29 VIII 1943) (Gorlice), pierwszy przewodniczący KZ NSZZ „S” PKS w Gorlicach, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 18/81, Załęże, zwolniony 8 II 1982.

324. Wilczkiewicz Maria (ur. 14 III 1936) (Tarnów) (Pustków), pracownica Zakładów Tworzyw Sztucznych w Pustkowie, internowana 2 II 1982 - decyzja nr 521 81, Nisko, Gołdap, zwolniona 22 III 1982.

325. Wilczkiewicz Zdzisław (ur. 24 I 1956) (Kraków), pracownik Drukami Narodowej w Krakowie, członek KPN, internowany 29 X 1982 w Kielcach - decyzja nr 491, zwolniony 18 XI 1982. (TW „Elsner”)

326. Wiśniowski Stanisław (ur. 17 XII 1942) (Tarnów), rolnik-ogrodnik z Gnojnika, członek NSZZ RI „S”, internowany 14 XII 1981 - decyzja nr 79/81, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

327. Witkowski Paweł Emil (ur. 21 VII 1956) (Kraków), student UJ, członek NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 26, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 23 VII 1982.

328. Wlodarski Jerzy (ur. 3 III 1955) (Kraków), operator w Hi L, członek NSZZ „S”, internowany 16 XII 1981 - decyzja nr 354, Nowy Wiśnicz, brak daty zwolnienia.

329. Wojciechowski Teofil (ur. 28 II 1939) (Wieliczka), pracownik Muzeum Żup Solnych w Wieliczce, zatrzymany i internowany po strajku w Kopalni Soli w Bochni, 14 XII 1981 - decyzja nr 73/81, zwolniony 18 XII 1981.

330. Wojtoń Romuald (ur. 8 II 1941) (Tarnów), pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Tarnów, członek KZ NSZZ „S”, członek ZR Małopolska NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 22/81, Załęże, zwolniony 24 IV 1982.

331. Woźniak Walerian (ur. 19 VII 1927) (Gorlice), pracownik Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”, kierownik Delegatury ZR Małopolska NSZZ „S” w Gorlicach, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 72/81, Załęże, zwolniony 3 IV 1982.

332. Wójcik Kazimierz (ur. 16 II 1954) (Kraków), monter, Zakład Remontowo Energetyczny Kraków, członek „S”, internowany 24 XII 1981 - decyzja nr 405, Załęże, zwolniony 20 I 1982.

333. Wójtowicz Mariusz (ur. 19 I 1950) (Nowy Sącz), pracownik Sądeckich Zakładów Elektro-Węglowych, członek KZ NSZZ „S” SZEW, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 170/81, Załęże, zwolniony 4 III 1982.

334. Wroński Artur (ur. 20 X 1959) (Kraków), student historii UJ, członek NZS, internowany 5 I 1982 - decyzja nr 409, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

335. Wróbel Jacek (ur. 27 II 1956) (Kraków), inżynier, Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, członek NSZZ „S”, internowany 22 XII 1981 - decyzja nr 397, zwolniony 24 XII 1981.

336. Wróblewski Mieczysław (ur. 17 X 1927 - zm. 2 VIII 2003) (Tarnów), wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” w Zakładach Tworzyw i Farb w Pustkowie, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 26/81, Załęże, zwolniony 12 I 1982.

337. Wyskiel Jerzy (ur. 8 VIII 1945) (Nowy Sącz), kierowca, przewodniczący KZ NSZZ „S” w WPK w Nowy Sączu, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 20/ 81, Załęże, zwolniony 11 II 1982.

338. Zacharko Jerzy (ur. 23 IV 1951) (Zakopane), dekorator, przewodniczący KZ NSZZ „S” WSS „Społem” i Komisji Koordynacyjnej „S” w Zakopanem, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 52/81, Załęże, Uherce, zwolniony 22 XI 1982.

339. Zadencki Jarosław Andrzej (ur. 23 VI 1958) (Kraków), student filozofii UJ, członek Zarządu Uczelnianego NZS, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 18, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

340. Zagórski Ryszard (ur. 17 III 1953) (Nowy Sącz), pracownik OBR przy Sądeckich Zakładach Elekro-Węglowych w Nowym Sączu, członek KZ NSZZ „S” SZEW, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 153/81, Załęże, zwolniony 2 IV 1982, ponownie internowany 13 V 1982, Kielce, zwolniony 22 XI 1982.

341. Zaremba Jacek (ur. 20 VIII 1948) (Nowy Sącz), pracownik etatowy Sekcji Informacji Delegatury w Nowym Sączu, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 155/ 81, Załęże, zwolniony 26 III 1982.

342. Zielińska Maria (ur. 10 VIII 1949) (Nowy Targ), inżynier chemik, etatowy pracownik KZ NSZZ ,,S” w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale”, internowana 13 XII 1981 - decyzja nr 177/81, Nisko, Gołdap, zwolniona 22 III 1982.

343. Zieliński Jan (ur. 25 III 1943) (Kraków), elektryk, pracownik Zakładu Koksowniczego Huty im. Lenina, członek NSZZ „S”, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 106, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 I 1982.

344. Zieliński Leszek (ur. 28 III 1956) (Kraków), pracownik Telpod - Unitra, przewodniczący KZ NSZZ „S” Telpod, internowany 22 XII 1981 - decyzja nr 40 l, aresztowany 23 XII 1981, skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

345. Ziemirski Wojciech (ur. 17 XII 1961) (Tarnów), pracownik Sekcji Informacji w Delegaturze ZR NSZZ „S” w Tarnowie, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 5 IV 1982 - decyzja nr 63/81.

346. Zima Jan (ur. 17 VI 1933) (Dębica), pracownik Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, pracownik etatowy Delegatury ZR Małopolska „S” w Dębicy, internowany 23 XII 1981 - decyzja nr 91/ 81, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

347. Zimmerer Katarzyna (ur. 24 VI 1961) (Kraków), studentka filologii pol. UJ, internowana 20 XII 1981 - decyzja nr 400, Kielce, zwolniona 23 I 1982.

348. Zmarzlik Kazimierz (ur. 23 V 1945) (Kraków), kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, członek KPN, internowany 17 XII 1981 - decyzja nr 348, Nowy Wiśnicz, Załęże, Uherce, zwolniony 13 VII 1982.

349. Zwaniecki Andrzej (ur. 27 XII 1950), dziennikarz pisma „Radar”, członek NSZZ „S”, internowany 13 V 1982 - decyzja nr 450, zwolniony 13 VII 1982.

350. Żabiński Władysław (ur. 27 Vl1942) (Tarnów), rolnik w Sukmanie (gm. Wojnicz), członek NSZZ RI „S”, internowany 14 XlI 1981 - decyzja nr 71/81, Załęże, zwolniony 11 II 1982.

351. Żebrowski Jerzy (ur. 13 XII 1937zm. 15 XII 1985) (Kraków), rencista, prywatna pracownia ortopedyczna, szef Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej (CKAB) KPN, internowany 29 X 1982 - decyzja nr 492, Kielce, zwolniony 6 XII 1982.

352. Żółtek Stanisław (ur. l I 1943 - zm. 2 V 2003) (Nowy Targ), kierowca PKS w Nowym Targu, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 179/81, Załęże, zwolniony 25 l 1982.

353. Żurek Michał Czesław (ur. 11 IX 1931) (Kraków), członek CKAB KPN, przewodniczący KZ NSZZ „S” w MPK w Czyżynach, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 313, Nowy Wiśnicz, Załęże, ucieczka ze szpitala w Rzeszowie IV 1982 (w kartotece napisano, że zwolniony 13 VII 1982) .

354. Żurowski Stanisław (ur. 24 VIII 1943) (Zakopane), etnograf, przewodniczący Delegatury NSZZ „S” w Zakopanem, pracownik Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, internowany 13 XII 1981 - decyzja nr 164/81, Załęże, zwolniony 3 VII 1982.