O STOWARZYSZENIU SIEĆ SOLIDARNOŚCI

Podpisanie Porozumień Sierpniowych otworzyło nam drogę do niepodległości, wolności, demokracji.
Wróćmy myślami do tamtych idei i czynów, przypomnijmy to sobie. Wspomnijmy ludzi tamtych dni – lat osiemdziesiątych. Niektórzy z nich już nie żyją, inni wyemigrowali, jeszcze inni, zawiedzeni, wycofali się. Bardzo wielu pracuje w przedsiębiorstwach, na roli, działa aktywnie w służbie państwa, w samorządzie, w biznesie, w różnorodnych organizacjach. Pracują dla dobra Polski. Jednym żyje się dobrze, inni cierpią niedostatek i są zapomniani.

Pamiętajmy o nich wszystkich! Solidarność to znaczy RAZEM, nigdy jeden przeciw drugiemu.
Ludzi Ruchu solidarność wciąż więcej łączy niż dzieli; to nasza nadzieja.

„Sieć Solidarności” jest koleżeńską inicjatywą skupiającą ludzi dla których drogie są ideały ruchu „Solidarność”. Sieć, w szczególności tworzą członkowie NSZZ „Solidarność” – pracowniczej i rolniczej, NZS oraz innych organizacji młodzieżowych, opozycji lat osiemdziesiątych oraz osoby niezrzeszone. Liczymy na o, że będą nas wspierać nasze rodziny, szczególnie młodsze pokolenie, zaprośmy ich do „Sieci Solidarności”.

Powinniśmy być apolityczni – oznacza to, że każdy dla kogo ideały Solidarności są wciąż ważne, bez względu na swoją obecną działalność, poglądy, wyznanie oraz inne atrybuty osobowości może uczestniczyć w tej inicjatywie i może wspierać nasze cele w taki sposób i w takim zakresie jaki uzna za stosowany. Apelujemy do partii politycznych, aby nie wykorzystywały naszej Sieci do swoich politycznych celów, ale żeby nas wspierały.

CELE STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI

*SOLIDARNOŚĆ — kultywowanie i upowszechnianie ideałów oraz wartości Ruchu Solidarność. Wspólne występowanie podczas uroczystości państwowych i samorządowych jako Stowarzyszenie Sieć Solidarności, w szczególności w dniu 31 Sierpnia, 3 Maja oraz 11 Listopada. Dzień 31 Sierpnia ustanowiony jako Święto Wolności i Solidarności, będzie głównym świętem Stowarzyszenia.

*POMOC — działalność charytatywna i pomoc prawna na rzecz członków Stowarzyszenia oraz innych osób Ruchu Solidarność znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia na zasadzie wolontariatu oraz samopomocy. Wsparcie materialne oraz działania na rzecz zapewnienia godnych warunków życia dla członków Stowarzyszenia znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie pomocy prawnej dla członków Stowarzyszenia. Współpraca z administracją rządową i samorządową dla realizacji celów Stowarzyszenia oraz inicjowanie działań prospołecznych.

*PAMIĘĆ — dokumentowanie i upowszechnianie dokonań Ludzi i Ruchu Solidarność. Archiwizowanie list osób działających w Ruchu Solidarność oraz wydawanie poświadczeń Stowarzyszenia o takiej działalności, gromadzenie danych i dokumentów dotyczących Ruchu Solidarność. Otaczanie pamięcią osób zmarłych, w szczególności prowadzenie Księgi Pamięci Solidarności, która będzie dokumentować czyny nieżyjących ludzi Ruchu Solidarność zmarłych po 31 sierpnia 1980 r., a także opieka nad ich grobami. Popularyzowanie wiedzy i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz promowanie postaw prospołecznych w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez upowszechnianie ideałów i wartości oraz dokonań Ruchu Solidarność.

*WIĘZI i DIALOG SPOŁECZNY — odbudowa więzi koleżeńskich Ruchu Solidarność, podejmowanie inicjatyw na rzecz dialogu i solidarności oraz współpraca z innymi środowiskami o podobnych celach w kraju i za granicą. Organizowanie spotkań, imprez kulturalnych podtrzymujących więzi koleżeńskie, tworzenie sieci kontaktów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Informowanie o działalności Stowarzyszenia, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu (m.in. wydawanie biuletynów). Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami kierującymi się celami zbieżnymi z celami Stowarzyszenia.

*BIZNES SPOŁECZNY — Pozyskiwanie majątku i środków, w tym finansowych umożliwiających samodzielne i niezależne prowadzenie działalności przez Stowarzyszenie. Prowadzenie działalności gospodarczej, np. klaster społeczno-ekonomiczny, przedsiębiorstwa społeczne, fundraising.

Edward E. Nowak
Inicjator powstania Sieci Solidarności