Statut Stowarzyszenia w Rozdziale IV, określa zadania i kompetencje Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli działalności Zarządu, składa się z trzech członków., którzy mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu, oraz wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, przy czym nie mogą oni pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  • kontrolowanie, przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  • występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
  • badanie celowości wydatków oraz ich zgodności z planem,
  • zwoływanie posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej
    i zewnętrznej — posiedzenie takie powinno odbyć się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku,
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania z własnej działalności oraz wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (II kadencja: 2017 – 2021):

  • Jan Ciesielski
  • Zbigniew Przygoda
  • Józef Ratajczak

    Dokumenty Komisji Rewizyjnej – Zobacz