Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków określone są w Statucie Stowarzyszenia Sieć Solidarności, w Rozdziale IV.

Statut stanowi, że Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i mogą brać w nim udział:

  • członkowie zwyczajni mający opłacone aktualne składki członkowskie – z głosem stanowiącym,
  • członkowie wspierający oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd i podaje do wiadomości zainteresowanych.
Porządek Zgromadzenia może być uzupełniony wnioskami nagłymi, o ile za nagłością wypowie się 2/3 obecnych i uprawnionych do głosowania. Wnioskami nagłymi nie mogą być objęte zmiany: Zarządu, Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku. Inne przypadki określa statut stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

  • uchwalanie Statutu i jego zmian,
  • uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  • uchwalanie regulaminów, w tym Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
  • wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i arbitrów Sądu Koleżeńskiego,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu - na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia - na wniosek Zarządu,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbyło się  26 marca 2013 roku w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Cieszyńskie 2, w Krakowie.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia z dn. 5.12.2012 r. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków
Lista Członków Stowarzyszenia uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.