Statut Stowarzyszenia Sieć Solidarności, w Rozdziale IV, określa zadania i kompetencje Zarządu Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków i kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 osób.
Pracami Zarządu kieruje Prezes lub w razie jego nieobecności wiceprezes albo wyznaczony inny członek Zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i wykonywanie jego uchwał,
 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, określanie planów i działalności Stowarzyszenia,
 • zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, w tym określanie wysokości składek członkowskich, częstotliwości oraz ich wysokości a także ewentualnie innych opłat lub świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • określanie struktury organizacyjnej i ustalanie zakresu ich działalności, podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych,
 • zawieranie porozumień o współpracy z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami społecznymi,
 • organizowanie działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zgromadzenie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu członków do Stowarzyszenia oraz decyzji dotyczących nagradzania i karania członków.
Zarząd Stowarzyszenia Sieć Solidarności II kadencji (2017-2021)
 • Edward E. Nowak – Prezes Zarządu 
 • Marian Stachniuk – Wiceprezes, skarbnik
 • Krzysztof Nowak – Sekretarz 
 • Piotr Warisch – Członek Zarządu
 • Wiesława Ciesielska – Członek Zarządu
Ponadto Zarząd powołał następujących Pełnomocników:

Piotr Warisch - ds. Informacji i Promocji
Adam Gliksman - ds. Dokumentacji i Pamięci


Prace, komunikaty Zarządu – Zobacz
Protokoły z obrad Zarządu – Zobacz
Uchwały Zarządu – Zobacz

TUTAJ możesz pobrać deklarację członkowską w formacie PDF

TUTAJ możesz pobrać deklarację członkowską w formacie DOC