Stowarzyszenie Sieć Solidarności jest w trakcie procedury rejestracji sądowej, Sąd Rejestrowy w Krakowie nakazał dokonać zmian w statucie Stowarzyszenia i dlatego konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Koleżanki i koledzy,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności zwołuję na dzień 21 lutego 2013 roku na godz. 17.00 w pierwszym terminie i, w razie braku quorum, na godz. 17.30 w drugim terminie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.  

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie SSS przy ul. Cieszyńskiej 2 w Krakowie, według załączonego porządku obrad.

Informuję również, ze Sąd Rejestrowy złożył zastrzeżenia do przedłożonego statutu, zobowiązując nas do dokonania jego poprawek  i przedłożenia  Sądowi poprawionego dokumentu w terminie 30 dni.

W związku z powyższym niezbędne jest pilne zwołanie tego Zgromadzenia. Równocześnie pragniemy dokonać wyboru Sądu Koleżeńskiego.

Plan Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności w dniu 21 lutego 2013 roku.

  • Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności.
  • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  • Zapoznanie się z projektem zmian do Statutu Stowarzyszenia Sieć Solidarności oraz podjęcie uchwały o uchwaleniu Statutu Stowarzyszenia.
  • Podjęcie uchwały o wyborze Sądu Koleżeńskiego.
  • Wolne wnioski.
  • Zamknięcie zebrania.

Proszę o potraktowanie obecności jako wymogu koniecznego do przeprowadzenia zmian statutu w celu zakończenia procesu rejestracji Stowarzyszenia.

Edward E. Nowak
Prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności


Zebranie Zarządu SSS - 18.02.13 godz. 17.00

Głównymi punktami porządku obrad będą; przyjęcie zmian w Statucie, wybory do Sądu Koleżeńskiego oraz sprawy dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 21.02.2013 r.